IPA

územní skupina 110, České Budějovice

Právě přítomno: 65 hostů a žádný člen

NOVINKY

!!! ĆLENSKÁ SCHŮZE
v Bowlingu Bar
 Dynamo
jste srdečně zváni

dne 5.2.2024 od 15:30 hod.
bližší info <<< zde >>>


Bowling

V rámci pravidelných turnajů v bowlingu vítáme členy i nečleny naší skupiny IPA každé první pondělí v měsíci.

Z P R Á V A

o činnosti územní skupiny IPA č.110 za rok 2011
na členskou schůzi 15.prosince 2011


Vážení přátelé,

polovina prosince bývá už tradičně v činnosti naší územní skupiny věnována bilancování a prakticky jedinému většímu setkání v roce v co možná nejširším počtu členů. Bohužel se letos scházíme už bez našeho posledního předsedy Jindry Šnokhauze, který v polovině roku , v souvislosti nejistotou v rámci služebního zařazení umocněnou tíživou rodinnou situací nejenže ukončil svůj služební poměr, ale rezignoval i na veškerou svoji činnost v naší územní skupině IPA, včetně členství. Po vzájemné dohodě členů výboru byl pak pověřen výkonem jeho funkcí až do rozhodnutí ČS kolega Petr Kučera. Dnes nás , mimo jiné, čeká tedy i doplnění výboru.

I letošní rok byl poznamenán pokračujícími reorganizacemi v rámci PČR a to, jak jinak, zejména u „ciziny“. Došlo k dalšímu narušení pracovních kolektivů, prohloubení nejistoty policistů a o.p., zpřetrhání služebních a mnohdy i osobních vazeb a myslím, že dnešní stav již nikomu z vás nemusím jakkoli komentovat.

Už v minulé zprávě bylo konstatováno, že se tato atmosféra negativně odráží v aktivitě lidí a je to výrazně patrno i ve spolkové činnosti. Tento trend se plně projevuje i v rámci naší ú.s.

Je třeba přiznat, že výbor, který měl zpočátku ambice vnést do života územní skupiny vyšší stupeň organizovanosti a aktivity měl za této situace málo naděje svého cíle dosáhnout. Rezignace předsedy, služební i osobní zatíženost pověřeného sekretáře se projevila stagnací. Výbor se za celé období v plném počtu prakticky nesešel. Většina záležitostí byla řešena narychlo přes mobil a pod tlakem. Členskou základnou byl výbor oprávněně kritizován i za pomalou distribuci členských známek. A tak se dá říct, že co alespoň částečně fungovalo, byla naše více méně pravidelná pondělní setkání, převážně však členů důchodců. I když ani to nebyla žádná sláva. Asi 2x jsme se sešli jen 2 či 3.

Pokud se týká plnění usnesení z naší minulé schůze lze konstatovat, že z podstatné části bylo naplněno – citovat :

členská schůze ukládá :

 • předsednictvu územní skupiny zajistit ve spolupráci s p. Kupeckým vlastní webovou stránku - podrobněji bude informovat kolega Kupecký, který okamžitě po schůzi tento úkol spnil. DÍK !! a cca od února 2011 máme vlastní, funkční webovou stránku.

 • zpracované materiály z členské schůze vyvěsit na stránku územní skupiny (splněno Nev.Kup.)

 • průběžně na stránce ÚS zveřejňovat veškeré informace důležité pro aktivní činnost ÚS, včetně rozpracování pozvánek na jednotlivé, plánované i mimořádné akce. (zde je nutno konstatovat, že si na práci s webovou stránkou musíme zvyknout. Kromě základních zápisů, plánu činnosti, pozvánek a jednohoho článečku o průběhu bowlingového turnaje,které jsem zpracoval já nikdo jiný nepřispěl.!!! )

Pokud se týká naplnění jednotlivých akcí Ročního plánu ú.s.na tento rok je třeba zmínit,že byly naplánovány 3 akce, a to :

- „raftařská návštěva“ našich IPA kolegů v rakouských Korutanech, kterou již tradičně organizačně i vlastní aktivní účastí zajišťoval kolega Takáč. Jistě podá informaci v rámci diskuze

- Cyklovýlet do Purkarce s následným přátelským posezením v areálu SKP se vydařil. Celé akce se zúčastnílo 15 osob včetně bývalého ředitele ObŘ H.K. St. Rajchrta s paní a našeho bývalého kolegy Václava Pecha, který nám ke grilované krkovičce zahrál i na harmoniku. Bohužel původní záměr, setkání se členy IPA Slavonie však nebyl naplněn. Z různých důvodů se, i přes původně projevený zájem, nikdo ze Slavonic nezúčastnil…

- třetí plánovanou akcí mělo být setkání organizované IPA Slavonice v Bejčkově Mlýně v měsíci září. Z této akce sešlo v podstatě z důvodů znechucení předsedy Vl. Novotného ze situace u PČR, který, kromě toho, že odešel ze služebního poměru, radikálně omezil svoji aktivitu i v IPA. (bližší informaci já…)

Poslední plánovanou akcí pro letošní rok /když nepočítám tuto členskou schůzi/je již tradiční turnaj v bowlingu. Ten se koná dnes, po skončení č.s. od 17.00 přímo zde a je zajištěno občerstvení i drobné ceny pro všechny umístěné.

- jedinou neplánovanou, ale můžeme říct, že velmi vydařenou akcí byla účast na oslavách 30. výročí založení IPA skupiny v bavorském Landshutu. Ta je již více jak 15 let našim „družebním“ IPA partnerem. Po rozeslání pozvánky s programem mezi členskou základnu a provedeném průzkumu odejela nakonec do Bavor delegace ve složení Malovcovi, Nevyjel a Šnejdar. Kromě velmi přátelské atmosféry jsme si znovu u této 300 členné skupiny uvědomili, o čem IPA je… Účastníci , kromě domácího Bavorska – z Rakouska, Maďarska, Švýcarska a dokonce s 1300 km vzdálené org. IPA Baja v Rumunsku…;

Z diskuze při minulé členské schůzi vyplynulo několik námětů. Ve snaze o zlepšení vzájemné informovanosti a komunikace mezi výborem a členy byl, myslím, udělán výrazný krok – máme svoji webovou stránku /IPACB.cz/ – teď máme tedy „JAK“ a záleží jen nás, jak tuto možnost budeme všichni využívat… Chci věřit, že se to naučíme.

Dalším námětem k zamyšlení byl apel na členskou základnu o zvýšení aktivity při získávání sponzorů, který zřejmě zapadl… ? Nebyl alespoň zaznamenán žádný návrh v této oblasti. Příspěvek od našeho přítele a tradičního sponzora IPY J.Táborského jsme využili na výrobu triček na organizaci SDV - sportovní den veterána v červenci v rámci organizace POLICEJNÍ VETERÁN, který byl na náš návrh organizován jako Memoriál našeho bývalého ředitele a člena Míry Zídka.

ZÁVĚR:

Jen velký optimista bez smyslu pro realitu by očekával zásadní změnu. Všeobecná nálada ve společnosti, uvnitř PČR a v rámci ciziny zejména nedává takovou naději. Avšak věřím, že my, kteří jsme se tu dnes dokázali sejít máme chuť i v těchto podmínkách nadále pokračovat ve své činnosti. Naplňovat tu nádhernou myšlenku profesní sounáležitosti, kolegiality, vzájemné pomoci a spolupráce. A to vzájemně mezi sebou, mezi územními skupinami a patří sem i udržování kontaktů s našimi zahraničními partnery. Při dvoudenních oslavách 30. výročí založení IPAv Landshutu jsme se znovu přesvědčili jak mohou být tyto myšlenky a ideje živé a jak lze v praxi naplňovat heslo SERVO PER AMIKECO. Dokud budeme mít chuť se aktivně podílet na takové činnosti nejen pro sebe, ale i pro druhé, dotud bude naše územní skupina IPA č.110 existovat.

Zpracoval Jiří Nevyjel

Program :

 1. zahájení, seznámení s programem a jeho schválení (p. Kučera)
 2. volba řídícího schůze (p.Nevyjel)
 3. zpráva o činnost ús. IPA č.110 za rok 2011
 4. zpráva o hospodaření územní skupiny za r.2011 (pí.Holubová)
 5. zpráva o stavu členské základny (p. Kučera)
 6. informace z jednání 7.kongresu IPA sekce ČR 29.9-3.10.2011 (p.JUDr.Takáč)
 7. návrh Plánu činnosti na r.2011 (p.Nevyjel)
 8. diskuse (p.Nevyjel)
 9. usnesení a závěr

Po skončení schůze turnaj v bowlingu s občerstvením v místě konání - Bowling JISKRA.

K návrhu Plánu práce ú.s. na r. 2012.

V návaznosti na vše výše uvedené má výbor za to, že do plánu činnost /kromě běžných organizačních záležitostí fungování ú.s./, je třeba zařadit jen tolik a takové akce, u nichž je předpoklad, že se setkají s ohlasem a aktivní účastí členské základny. Samozřejmě v této souvislosti stále hledáme a porovnáváme, JAK TO DÉLAJÍ JINDE…..

Následuje NÁVRH PLÁNU…

- pravidelná pondělní setkání členů - vždy 1. pondělí v měsíci /mimo červenec a srpen/ bowling JISKRA. V rámci těchto setkání bude uskutečněno i měsíční jednání výboru…/pokud se sejdou alespoň 3 jeho členové (??);

- vzájemné SETKÁNÍ ČLENŮ naší ú.s. se členy ú.s.č.106 IPA SLAVONICE, tak, jak bylo zamýšleno loni, letos neplánujeme. Při dohovoru s Vláďou Novotným, který se už „otřepal“ a je aktivní kavárník ve Slavonicích jsme se domluvili, že se budeme vzájemně informovat o svých akcích a členové se pak individuelně rozhodnou, zda se zúčastní;

- RAFTY – podle stanoviska hl. organizátora Vl. Takáče…;

- setkání členů /jarní, či již letní/, buď jako osvědčený CYKLOVÝLET nebo pěší turistika s následným přátelským posezením na rozhraní května a června;

- přijetí hostů z Landshutu, kteří mají zájem navštívit Hlubokou…;

Toto by by mohla být „nosná“ struktura akcí v NÁVRHU. Ostatní až podle výsledků diskuze a případných dalších návrhů.