IPA

územní skupina 110, České Budějovice

Právě přítomno: 91 hostů a žádný člen

NOVINKY

!!! ĆLENSKÁ SCHŮZE
v Bowlingu Bar
 Dynamo
jste srdečně zváni

dne 5.2.2024 od 15:30 hod.
bližší info <<< zde >>>


Bowling

V rámci pravidelných turnajů v bowlingu vítáme členy i nečleny naší skupiny IPA každé první pondělí v měsíci.

ZÁZNAM
o průběhu výroční členské schůze územní skupiny IPA č.110 Č.Budějovice
ze dne 20. února 2023


 Program :

 

1.      zahájení, přivítání hostů, seznámení s programem a jeho schválení / p.Nevyjel /

2.      informace o vývoji bezpečnostní situace v rámci KŘ PČR Jčk

/brig. gen. Mgr.Bc.Luděk Procházka/

3.      informace k vývoji v problematice cizinecké policie v regionu / plk.Ing.Karel Hrala /

4.      vystoupení viceprezidenta České sekce IPA Mgr. Petra Dvořáka

5.      volba řídícího schůze /p.Nevyjel /

6.      volba návrhové a volební komise /p.Nevyjel /

7.      zpráva o činnost územní skupiny IPA č.110 za období 2020-2022 / p. Nevyjel /

8.      zpráva o hospodaření územní skupiny za období 2020-2022 / pí.Holubová /

9.      zpráva revizní komise /p. JUDr. Malovec /

10.  návrh Plánu činnosti na r.2023 / p.Nevyjel /

11.  předání „výsluhových“ a pamětních medailí a dárků IPA k životním jubileím členů  

12.  přestávka – občerstvení

13.  diskuze

14.  volba vedení územní skupiny a revizní komise na další období

15.  usnesení a závěr

   

ad 1 / Po krátkém úvodu a přivítání přítomných 22 členů územní skupiny a 3 hostů, vedoucí skupiny Jiří Nevyjel konstatoval, že VČS je v tomto počtu v souladu se Stanovami IPA usnášeníschopná. Následně byl schválen navržený program jednání.

ad 2 / Ředitel KŘ PČR Jčk, brig.gen.Mgr.Bc.Luděk PROCHÁZKA přiblížil přítomným celou řadu problémů, které musí KŘ řešit v návaznosti na mezinárodní i vnitrostátní situaci. Zdůraznil zejména požadavek na šetření PHM a energií, což s ohledem k nárůstu úkolů v OSH v posledním období a významným (i když přirozeným) úbytkem zkušených policistů plnění úkolů neulehčuje. Informoval také o dořešení “Borovanského případu“, kdy došlo k plné rehabilitaci zasahujících policistů i s omluvou policejního prezidenta a následnou satisfakcí konkrétním policistům. Seznámil přítomné se záměrem rekonstrukce objektu „Staroměstská“, kde by mohly být i tzv. startovací byty pro mladé policisty. Za úspěch považuje fakt, že se podařilo navýšit i nástupní platy nově nastupujících policistů na 30 tisíc Kč, což by mohlo být impulzem k řešení faktického podstavu v rámci kraje. Jako významné pozitivum hodnotí dosažení optimálních i důstojných materiálně technických podmínek pro službu prakticky v celé šíři jednotlivých služeb a nepředpokládá, až na několik málo drobných výjimek - OAS bude z SKP nedislokováno do objektu nádražní budovy - pro další období  větší investice do této oblasti.

ad 3 / Problematiku cizinecké policie (CP) a její stručný vývoj v posledním období přiblížil přítomným vedoucí odboru plk. Ing. Karel HRALA a konstatoval, že cizinecká problematika je dlouhodobě hodnocena jako jedno z nejdůležitějších bezpečnostních rizik. Podal zevrubnou informaci o nedávných i připravovaných organizačních změnách při částečném přesouvání problematiky OAMP (pobytová a pasová agenda, činnosti v rámci OPKP s celou šíří různorodých činností podle azylového a cizineckého zákona…).

Vyzdvihl současnou úroveň technického vybavení jednotlivých pracovišť CP, které je v mnohých ohledech, vzhledem k narůstajícímu významu cizinecké problematiky na špičkové úrovni. Informoval i o vývoji doplňování CP tabulkovými místy a problémy s nahrazováním zkušených policistů.

Dále krátce informoval o vývoji migrační krize v ČR i na území kraje, zmínil problematiku „LEX UKRAJINA“ (evidováno cca 490 tisíc) a s tím související zřízení dočasného pracoviště na letišti v  Č. Budějovicích (KCPU), problémy při uplatňování institutu „dočasné ochrany“ i u dalších národností v narůstajícím počtu uprchlíků (např. Syřani 313…)

Připomenul rovněž období velkého zatížení policistů CP při zvýšených nárocích na OSH se Slovenskem v nedávné době a informoval i o připravovaném zřízení ICP na budějovickém letišti, který bude řízen přímo Ředitelstvím CP Praha….

V závěru svého vystoupení nabídl členům IPA, zejména bývalým policistům SCP možnost ukázky moderní, speciální techniky a dalších technických prostředků na vysoké úrovni, kterými jsou v současné době pracoviště českobudějovického odboru CP velmi dobře vybavena.

 

ad 4 /   Mgr. Petr Dvořák informoval o průběhu a závěrech Celosvětového kongresu IPA, který se konal po 3 letech v Barceloně. Nadále by jednacím jazykem měla být pouze angličtina. Mezinárodní předsednictvo najmulo právníka, který bude řešit právní problémy jednotlivých komisí předsednictva, které byly zřízeny na předminulém kongresu místo funkcí jednotlivých viceprezidentů. Bylo odsouhlaseno navýšení odvodů za 1 člena do centrály v přepočtu na cca. 37,-Kč. Vedení sekce však prozatím nehodlá tento fakt promítnout do odvodů z územek. Dále informoval o iniciativě některých národních sekcí na změnu znaku IPA, což povede k nutnosti řešit celou řadu s tím spojených administrativních problémů....

Minimum pořádaných akcí v „covidové době“ celosvětově se odrazilo v činnosti i v rámci České sekce IPA. A to včetně zrušení pořádání celonárodního kongresu IPA počátkem roku 2022. Kde nebylo prakticky co projednávat a kromě covidu důležitou roli v této souvislosti hraje i významný nárůst cen! (dříve celý národní kongres 870 tis.Kč a nyní by náklady pouze za ubytování činily téměř 900 tis…)!!!

V řešení je nyní i případ územní skupiny IPA Šumperk, kde je dlouhodobě problémová nečinnost vedoucího a kde zřejmě dojde ke zrušení této územky…V závěru ještě upozornil, že se připravuje podzimní setkání vedoucích územních skupin s tím, že informace s termínem a jednacím programem bude na územky rozeslána včas.

ad 5 /  V souladu s navrženým programem byl zvolen jako řídící schůze Jiří Nevyjel, který se pak ujal jejího řízení.

ad 6 /    Po předběžném projednání kandidátů na lednovém setkání členů a v souladu s programem byla na návrh předsednictva provedena volba Volební a návrhové komise ve složení: Miroslav BĚHOUNEK-předseda a jako členové Václav HASNEDL a František HOLMAN. Všichni navržení byli zvoleni jednohlasně; proti nebyl nikdo. / viz samostatný dokument /

ad 7 /  Zprávu o činnosti za období 2020-2022 / viz samostatný dokument / následně přednesl vedoucí skupiny Jiří Nevyjel.

ad 8 / Zprávy o hospodaření za hodnocené období (r.2020,2021,2022) tradičně přednesla pokladní územní skupiny Pavla Holubová, / viz. samostatný dokument a účetní doklady /

ad 9 /   Revizní zprávu za hodnocené období přednesl pak její úřadující předseda JUDr. Jaroslav Malovec. Přítomné členy rovněž seznámil s úkolem o podrobné kontrole účetnictví skupiny, která bude nutná v souvislosti se změnou vedení skupiny

/ viz. samostatný dokument /

ad 10 /    K návrhu Plánu činnosti ÚS na r. 2023 Jiří Nevyjel uvedl, že příprava ročního plánu vycházela z tradičních akcí, které jsou členy již dlouhodobě podporovány jejich účastí. Následně přednesl návrh jeho hlavních bodů. Po projednání a doplnění v diskuzi, byly zásady plánu schváleny  / viz samostatný dokument /

 

ad 11 /   Následovala slavnostní část jednání, při níž byly navrženým členům předány stříbrné a zlaté odznaky IPA, Pamětní medaile IPA ke 30. výročí založení a následně i dekorované dárkové hrnečky a korbele se znakem i foto těm členům, kteří v letech 2020 – 2022 dosáhli „kulatin“ či „polokulatin“ /viz seznamy v příloze a fotodokumentaci /

 

ad 12 /    V souladu se schváleným programem následovala cca 20 minutová PŘESTÁVKA

s tradičním občerstvením (1/2 grilovaného kuřete…)

ad 13 /     DISKUSE (letos poměrně „úsporná“) - J.Nevyjel nejprve zopakoval náměty do diskuze, na které upozornil v závěru své výroční zprávy, a poté navrhl doplnit roční plán o nabídku vedoucího odboru CP plk.Ing. Hraly k ukázce používané techniky pracovníky SCP, což bylo následně schváleno. Informoval rovněž o zrušení akce „Landshuter Hochzeit“, kterou její organizátor, IPA Landshut zrušil pro enormní (+50%) nárůst nákladů na ubytování . Ve svém vystoupení ještě doporučil sledovat nabídky akcí ostatních územních skupin, které jsou rozesílány či vyvěšeny na www stránkách IPA..

         Nikdo  další se k diskuzi již nepřihlásil, a tak mohl vedoucí skupiny, vyhlásit výsledky tradiční „bowlingové IPA ligy“ za roky 2020 a spojený, „covidový“ 10. a 11. ročník 2021-2022. Zatím co nechal kolovat všechny výsledkové listiny, vyhlásil rovněž výsledky jubilejního 20. ročníku turnaje v bowlingu.

Všem umístěným byly pak předány specielně vytvořené diplomy naší územní IPA skupiny.

ad 14 / VOLBA nového vedení - V souladu s programem se slova ujal předseda Volební a návrhové komise Miroslav BĚHOUNEK.

- Konstatoval že počet přítomných členů při volbě je 22 a členská schůze je tedy usnášení schopná.

- Ještě jednou vyzval přítomné, zda má někdo z nich zájem pracovat v novém vedení skupiny. Nikdo další zájem neprojevil.

- Následně tedy přednesl jmenovité návrhy na volbu předsednictva územní skupiny na následující pětileté období a nechal o nich hlasovat.

Vedoucí ÚS -          Ing. ŠNEJDAR Jaroslav,
                                       výsledek volby pro – 21 -, proti - 0 -, zdržel se - 1 -,
Sekretář ÚS -          KUPECKÝ Dušan,
                                       výsledek volby pro – 21 -, proti - 0 -, zdržel se - 1 -,
Pokladník ÚS -        HOLUBOVÁ Pavla,
                                       výsledek volby pro – 21 -, proti - 0 -, zdržel se - 1 -,
Dále byl přednesen návrh na volbu do revizní komise ÚS a proběhlo hlasování.

Předseda RK -       JUDr. PECH Václav,
                                       výsledek volby pro – 21 -, proti - 0 -, zdržel se - 1 -,
Člen RK -               Mgr. NEVYJEL Jiří,
                                       výsledek volby pro – 21 -, proti - 0 -, zdržel se - 1 -,
Člen RK -               ČADA Jan,
                                        výsledek volby pro – 21 -, proti - 0 -, zdržel se - 1 -,

 Na závěr předseda Volební a návrhové komise Miroslav BĚHOUNEK konstatoval, že všichni navržení do předsednictva (řazeno abecedně), Pavla HOLUBOVÁ, Dušan KUPECKÝ a Ing. Jaroslav ŠNEJDAR byli jednomyslně zvoleni.

Obdobně proběhla i volba revizní komise, kde byli rovněž jednomyslně zvoleni noví členové, a to JUDr. Václav PECH, Mgr. Jiří NEVYJEL a jako člen opakovaně Jan Čada.

 

ad 15 /   USNESENÍ :

 

1/ - Členská schůze schvaluje :

-         Zprávu o činnosti ÚS za období 2020 - 2022
-         Zprávu o hospodaření ÚS za rok 2020 - 2022
-         Zprávu revizní komise za období 2020 – 2022
-         Přijetí za člena IPA Patrika ŠUPITARA, nar.23.9.1993
-         Volbu nového předsednictva na období 2023-2028 ve složení :
                     Ing. ŠNEJDAR Jaroslav, - vedoucí územní skupiny
                     KUPECKÝ Dušan, - sekretář územní skupiny
                     HOLUBOVÁ Pavla, - pokladník územní skupiny
-         Volbu nové revizní komise na období 2023-2028 ve složení:
                    JUDr. PECH Václav, - předseda Revizní komise ÚS
                    Mgr. NEVYJEL Jiří, - člen Revizní komise ÚS
                    ČADA Jan, - člen Revizní komise ÚS

2/ - Členská schůze ukládá :

-         končícímu vedení územní skupiny předat veškerou agendu spojenou s činností a fungováním územní skupiny IPA novému předsednictvu a o tomto aktu zpracovat potřebný zápis v  termínu stanoveném předpisem (stanovami)
               plní – končící předsednictvo územní skupiny, odpovídá Jiří Nevyjel

-         nově zvolenému předsednictvu provést předepsanou přeregistraci nového vedení
               plní – nově zvolené předsednictvo územní skupiny, odpovídá Jaroslav Šnejdar 

-         dopracovat detaily provedení plánu činnosti územní skupiny na rok 2023 se stanovením odpovědnosti za jednotlivé akce a tento plán činnosti zveřejnit na webu IPA ÚS č. 110 (ipacb.cz).
                plní – nově zvolené předsednictvo                                    

-         revizi finančních prostředků územní skupiny IPA č.110 provést v souvislosti s předáním agendy územní skupiny nejpozději v termínu do konce měsíce dubna 2023
                plní – členové revizní komise ve spolupráci s končícím i novým předsednictvemZáznam zpracoval : Jiří Nevyjel – končící vedoucí ÚS č.110 ..………………………………..


Seznámeni : Ing. Jaroslav ŠNEJDAR – nový vedoucí ÚS č.110   …………………………….

                             Dušan KUPECKÝ – nový sekretář ÚS č.110   ………………………………

                             Pavla HOLUBOVÁ – pokladník ÚS č.110 …………………………………..

                    JUDr. Václav PECH - nový předseda revizní komise   …..................................


V Českých Budějovicích dne 22. února 2023