IPA

územní skupina 110, České Budějovice

Právě přítomno: 204 hostů a žádný člen

NOVINKY

!!! ĆLENSKÁ SCHŮZE
v Bowlingu Bar
 Dynamo
jste srdečně zváni

dne 5.2.2024 od 15:30 hod.
bližší info <<< zde >>>


Bowling

V rámci pravidelných turnajů v bowlingu vítáme členy i nečleny naší skupiny IPA každé první pondělí v měsíci.

ZÁZNAM

o průběhu výroční členské schůze územní skupiny IPA č.110 Č.Budějovice

ze dne 25. ledna 2016

Program :

 1. zahájení, přivítání hostů, seznámení s programem a jeho schválení / p.Nevyjel /
 2. informacek vývoji migrace aza poslední období v ČR a její projevy v regionu.
 3. blahopřání jubilantům
 4. volba řídícího schůze
 5. zpráva o činnost ús. IPA č.110 za rok 2015 / p. Nevyjel /
 6. zpráva o hospodaření územní skupiny za r.2015/ pí.Holubová /
 7. zpráva revizní komise /p. Malovec J.
 8. návrh Plánu činnosti na r.2016 / p.Nevyjel /
 9. diskuse
 10. předání nových členských průkazů na rok 2016
 11. usnesení a závěr

   

ad 1 / Po krátkém úvodu a přivítání přítomných 26 členů skupiny a 2 hostů, vedoucí skupiny Jiří Nevyjel konstatoval, že VČS je v tomto počtu v souladu se Stanovami IPA usnášeníschopná. Následně byl schválen navržený program jednání.


ad 2 /
Tématiku vývoje migrace v ČR a její projevy v Jčk otevřela svým vystoupením Phdr. Jana Spiessová – vedoucí regionálního odd. OAMP v Č.Budějovicích. Podala zevrubnou informaci o počtech cizinců s povoleným pobytem (v ČR cca 450 tis., v Jčk 15 400os. ). Z uvedeného počtu je 41 % občanů EU -, a to: SVK, SRN, Polsko. Ze 3. států jsou na 1. místě Ukrajinci. V rámci azylového řízení podalo v roce 2015 v ČR žádost celkem 1525 osob (Ukr. 689, Sýrie 134, Kuba 128, Vietnam 81, atd….) V rámci migračního procesu poskytuje ČR prostřednictvím tzv. „relokace“ pobyt zejména občanům Sýrie, Iráku a Eritreje. Uvedla, že v rámci ověřovacích procedur je kladen důraz zejména na doplňkovou ochranu. Stejně tak zdůraznila význam zřízení a využívaní  „Azylového, migračního a integračního fondu“. V rámci jednotlivých dotazů pak ještě doplnila, že v každém krajském městě fungují centra na podporu integrace cizinců (přednášky, kurzy Č.J., právní pomoc, atp…). V závěru svého vystoupení ještě doplnila, že pracovníci Charity se 2x v týdnu podílí svojí činností na práci s cizinci přímo v úředních hodinách na pracovišti OAMP v Č.Budějovicích.


Ve druhé části, věnované problematice vývoji migračních proudů do Evropy, podal podrobnou informaci vedoucí analytického oddělení Ředitelství CP Praha plk. Judr. Vladimír Takáč, který je kmenovým členem naší územní skupiny.
V podrobně zpracované prezentaci informoval o jednotlivých směrech postupů migrantů do a přes ČR. O národnostním složení a počtech osob, které ve své drtivé většině jednotlivě, v malých, či více početných organizovaných skupinách postupují tranzitem přes naše území dále na západ, neboť ČR není pro drtivou většinu jejich cílovou zemí. Svoje informace vždy doplnil vývojovými grafy, které dokumentují vývojové tendence v časosběrném sledu i několika let.

Lze konstatovat, že obě vystoupení splnila očekávání a pro zúčastněné byla zdrojem dalších doplňujících informací v této problematice, využitelných nejen v jejich služební činnosti.


ad 3
/Vedoucí skupiny připomenul významná (kulatá i půlkulatá) výročí našich členů, a těm, kteří se nezúčastnili setkání v závěru roku – Judr. Milan Šumbera „65“ a Jan Čada „60“ – předal, při této příležitosti jménem celé územní skupiny dodatečně i drobné dárky se znakem IPA. (viz fotodokumentace)


ad 4 /
 V souladu s programem byl zvolen jako řídící schůze Mgr. Petr Kučera, který se pak ujal jejího řízení.


ad 5 /
 Vedoucí skupiny Jiří Nevyjel následně přednesl Zprávu o činnosti za rok 2015.

/ viz samostatný dokument / a v jejím závěru upozornil na několik témat, která by bylo třeba, mimo jiné, projednat v diskusi, a to :


-
zájemci o účast v delegaci na 35. výročí IPA Landshut ve dnech 20.-23.10.2016

- termín VČS – 5. nebo 12. prosince 2016...???

- ZNOVU - vlastní trička( žluté bezp.vesty) s logem a „firmou“ z Č.B..? eventuelně další

drobné předměty, které, jak se ukazuje při setkáních, bývají celkem zvykem na

   výměnu, či jako dárek pro delegace…?

- k plánu činnosti – obeznámit s plánem na přijetí Landshutu na SVD a dárek k 35.výročí

- zásad pro blahopřání ke kulatým a polokulatým výročím členů – od 50 výše…? (viz bod

  v návrhu  usnesení..)


ad 6 /
  Ze Zprávy o hospodaření, kterou přednesla pokladní územní skupiny Pavla Holubová, vyplývá, že celkové příjmy v roce 2015 činily 40.438,99 Kč (převod z r.2014 13.838,99 Kč a členské příspěvky 26.600,00Kč). Výdaje  dosáhly částky 24.414,78 Kč (odvody za čl.příspěvky, 10x bowlingové pondělky, dary jubilantům, ceny na bw.turnaj, občerstvení na VČS a různé poplatky - za vedení účtu…). Zůstatek, tedy hotovost, kterou lze pro realizaci plánovaných akcí na rok 2016 dále využít, činí 17.895,21,-Kč.

/ Podrobná zpráva viz. samostatný dokument a účetní doklady /


ad 7
/   Revizní zprávu
přednesl pak předseda Revizní komise územní skupiny Judr. Jaroslav Malovec. / viz.samostatný dokument /


ad 8
/
   K návrhu Plánu činnosti ÚS na r. 2016 Jiří Nevyjel uvedl, že příprava ročního plánu je již několik posledních let motivována zásadou, že méně je někdy více.

Pro podrobnější seznámení nechal kolovat kopie návrhu mezi přítomnými a  následně přednesl návrh jeho hlavních bodů. Po projednání a upřesnění v diskuzi byly zásady plánuschváleny / viz samostatný dokument /


ad 9 /
     DISKUSE - J.Nevyjel nejprve zopakoval náměty do diskuze a následně vyzval  hosta, viceprezidenta České sekce IPA Mgr.Petra Dvořáka o jeho vystoupení.


Ten
přítomné členy stručně informoval o průběhu celosvětové konference IPA na Kypru, volbě nového prezidenta IPA a záměru některých změn ve stanovách IPA. Zmínil i existenci různých „zájmových proudů“, které jsou uvnitř hnutí významně motivovány i svou geografickou daností – viz změny ve schvalovací proceduře. V této souvislosti zmínil i fakt, že IPA ČR byla oceněna stříbrným odznakem za úroveň svých webových stránek.

Mimo jiné dále upřesnil opatření, která se týkají nové evidence členů, prostřednictvím ID karty. Každý rok bude nová, včetně nové nálepky na vozidlo. Bude nutná změna stanov ve vztahu k termínu placení čl. příspěvku a včasnému výdeji členské karty.

Pokud by
obsahovala i foto, pak by byla o cca 9,- Kč dražší, což by nadále zatížilo výdajovou stránku centrály. Dále informoval o možnostech účasti dětí policistů - členů IPA a mladých členů IPA na každoročně organizovaných mezinárodních setkáních a požádal o rozšíření této informace na pracovištích. V této souvislosti zmínil i možnost účasti na odborných seminářích na zámku Gimborn v SRN. Zde je však zásadní podmínkou účasti znalost německého či anglického jazyka. Když informoval o „setkáni středoevropských zemí IPA“, které se v minulém roce konalo v ČR, pak vysoce ocenil aktivitu a přístup moravských skupin IPA, které celou akci zajišťovaly. Na tomto setkání projevily zájem na dalším rozšiřování vzájemných kontaktů zejména IPA Bulharska a Rumunska.

Dále sdělil, že největší mezinárodní sportovní akcí IPA ČR je již tradiční každoroční fotbalový turnaj v Chebu.

Zopakoval i některá organizační opatření, týkající se procesu přijímání členů, aktivity či pasivity některých územních skupin - „oživení činnosti pobočných spolků“, propagace IPA mezi policisty, atd., .......V závěru svého vystoupení přednesl návrh na možnost společných oslav 25.výročí založení našich 2 českobudějovických skupin IPA společně s tím, že ú.s.č.105 plánuje náklady až do 100 tis….


J. Malovec
nejprve reagoval na možnost organizování společných oslav s tím, že se spíš přiklání k variantě – nepořádat „polokulaté oslavy“ žádné. Jsme malou skupinou s poměrně omezenými financemi a pro několik členů, kteří se opravdu aktivně zapojují do práce skupiny by to bylo další zatížení s malým efektem. V zásadě zopakoval svoje stanovisko k pořizování upomínkových předmětů z pokladny územní skupiny s tím, že prozatím postačovaly „dárky“ sponzorů (zdrav. pojišťovna MV, krajský úřad, magistrát atp…). Naopak podporu návrhu vedoucího skupiny vyjádřil V.Kaisler, který ze zkušeností z posledních několika mezinárodních setkání doplnění „tohoto sortimentu“ vidí jako potřebné. Staví se za myšlenku, že by si každý člen zaplatil své IPA tričko, či jiný podobný výstrojní doplněk se znakem IPA a územní skupina by nesla jen minimální náklady spojené se zajištěním těchto předmětů. Jeho stanovisko následně ve svých krátkých diskusních vystoupeních podpořili M. Běhounek, J.Čada, P.Holubová a T.Mašát, který se nabídl, že projedná možnosti se svým kontaktem v Táboře a bude informovat vedení skupiny. J.Nevyjel přislíbil projednat možnost zajištění výstražné vesty se znakem IPA od firmy SMRČEK. G.Rosenzweig zmínil  otázku pravidelného ověřování podmínek na možné udělení medaile IPA jednotlivým členům. Vedoucí reagoval s tím, že tento bod je již jako trvalý úkol v návrhu usnesení z dnešní VČS…

Z diskuse vyplynul i jednoznačný závěr – organizovat příští VČS v pondělí 12. 12. 2016. Změnu si vynutila skutečnost, že 1. prosincové pondělí 5.12.2016 je Mikuláš.


        
K dalším diskusním příspěvkům, které byly většinou pouze informativního charakteru, nebylo třeba přijímat konkrétní opatření.


Po skončení diskuze vyhlásil vedoucí skupiny výsledky tradičního, již 15. ročníku turnaje v bowlingu a všem 3 umístěným –
Jiřímu Nevyjelovi 1., Gustovi Rosenzweigovi 2. a nováčku Mírovi Chabrovi 3.místo - předal specielní diplomy naší IPA skupiny
.


ad 10 /
   USNESENÍ :


1/
- Členská schůze schvaluje :

-       Zprávu o činnosti ÚS za rok 2015

-       Zprávu o hospodaření ÚS za rok 2015

-       Zprávu revizní komise za rok 2015

-       Návrh Plánu činnosti ÚS na rok 2016


2/
- Členská schůze ukládá :

-       zpracovat a v odpovídajícím termínu rozšířit mezi členy informaci o způsobu    

      placení členského příspěvku  na rok 2017 a distribuci nových průkazek

               plní - Jiří Nevyjel, Petr Kučera a Pavla Holubová, dle pokynů centrály

-       dopracovat detaily provedení Plánu činnosti územní skupiny na rok 2016 se stanovením odpovědnosti za jednotlivé akce a tento plán činnosti zveřejnit na webu IPA ÚS č. 110 (ipacb.cz).

         plní–předsednictvo ve spolupráci s Dušanem Kupeckým

                                     termín - 29.února2016;

-       průběžně, podle pokynů centrály plnit úkoly ke každoroční  bezproblémové a včasné výměně členských průkazů

                       dle stanovených termínů

-       průběžně ověřovat u členů délku členství a v souladu se stanovami navrhnout udělení odpovídajícího ocenění. Obdobně postupovat při dosažení životních jubileí členů – 50, 60, 65,70,75, …atd., v této souvislosti udělovat drobný věcný dar s IPA tématikou  /200,- až 400,- Kč/ 

               plní – Jiří Nevyjel, Petr Kučer a Pavla Holubová

-       na oslavu 35. výročí založení IPA Landshut vyslat delegaci (max.4-5 členů)

      a zajistit důstojný upomínkový dar, příspěvek na dopravu dle stanovených  

      zásad

               plní - vedení územní skupiny v odpovídajících termínech

-       revizi finančních prostředků územní skupiny IPA č.110 provést v termínu

do konce měsíce února 2016

                   plní – členové revizní komise Judr. Jaroslav Malovec a Miroslav BěhounekZáznam zpracoval :
Jiří Nevyjel – vedoucí ÚS č.110                        ........7.3.2016..........

                                                                   

Seznámeni : Mgr. Petr Kučera – sekretář ÚS                                   .................................

                     

                        Pavla Holubová – pokladník ÚS                          ........7.3.2016..........

                    

                        Vladimír Kaisler – člen předsednictva ÚS            ........7.3.2016...........

                    

                        Gustav Rosenzweig– člen předsednictva ÚS    ........7.3.2016...........

            

               Judr. Jaroslav Malovec -  předseda kontrolní komise   .................................