IPA

územní skupina 110, České Budějovice

Právě přítomno: 27 hostů a žádný člen

NOVINKY

!!! ĆLENSKÁ SCHŮZE
v Bowlingu Bar
 Dynamo
jste srdečně zváni

dne 5.2.2024 od 15:30 hod.
bližší info <<< zde >>>


Bowling

V rámci pravidelných turnajů v bowlingu vítáme členy i nečleny naší skupiny IPA každé první pondělí v měsíci.

ZPRÁVA

o činnosti územní skupiny IPA č.110 za rok 2017
na výroční členskou schůzi dne 4.ledna 2018Vážení členové územní skupiny IPA č.110 České Budějovice,

bilancování výsledků a událostí uplynulého roku proběhlo poslední 3 období vždy v počátku roku následujícího a není tomu ani letos jinak. Všichni víme, že tyto posuny byly vyvolány poměrně podstatnou změnou v hrazení členských příspěvků a vydávání každoročně nových členských průkazů. Vzhledem k tomu, že průkazy na rok 2018 byly centrálou distribuovány již v 1. prosincové dekádě 2017, lze předpokládat, že se podařilo najít optimální řešení této organizační změny a všichni členové mohou mít své průkazy k dispozici již od počátku roku. Vám, kteří jste ještě neměli možnost si je vyzvednout v prosinci, budou vydány dnes a nepřítomným budou distribuovány postupně. Chci vám všem poděkovat za vstřícnost při zabezpečování tohoto úkolu, který pro nás nebyl vždy administrativně jednoduchý, především dodržením nově stanovených termínů uhrazení stanovené částky. Ta pro naši ,územní skupinu činí , jak doufám již snad všichni víte, 700,- Kč. V této souvislosti chci vás všechny požádat o VČASNÉ oznámení případných změn ve spojení s vámi (e-mail, mobil).

     Ke stavu členské základny upozorním pouze na 2 změny - přijetí 1 nového člena v počátku roku, čímž dosáhl náš počet rovných 40 členů. Jedná se o Luďka KUBÁTA, který byl oficiálně přijat k 1.3.2017. Naopak svoje téměř 20tileté členství k 31.12.2017 ukončil z důvodu dlouhotrvajících zdravotních problémů Fanda KUTA.

Současný početní stav územní skupiny IPA č.110 Č.Budějovice tedy k dnešnímu dni činí opět 39 členů.

Pokud se týká plnění usnesení z naší minulé schůze – citovat : (vzít s sebou !!!!)

Myslím, že mohu s uspokojením konstatovat, že USNESENÍ z loňské VČS bylo bezezbytku splněno :

- informace k placení došla ke všem členům, ti určenou částku uhradili a dnes již i mají své průkazy. Myslím, že tím je úkol splněn .
- roční plán byl upraven a je na naší stránce celoročně vyvěšen – rovněž splněno
-
sbírka pro pozůstalé po nprap, Haasovi –vybraných 3.150,- v hotovosti bylo zaokrouhleno a na účet sbírky byla dne 23.3.2017 odeslána částka 3.200,- Kč. – rovněž splněno.
- revize finančního hospodaření skupiny proběhla dík různým zdravotním problémům se 14dením zpožděním, ale byla řádně provedena a zpráva je uložena v materiálech VČS.
- poslední úkol, který vyplývá již z usnesení VČS 2015 – udělování darů jubilantům - bude splněn právě nyní. Pozvat – HASNEDL 65, ŠNEJDAR 60 a KUPECKÝ 50 a předat věcné dary s emblémem IPA a foto. (FLORIÁN 65- nepřítomen)


Plnění ročního plánu činnosti územní skupiny :

     Plán činnosti na uplynulý rok 2017 byl postaven reálně a za dodržení již tradiční zásady, a to ...“ že méně je někdy více...“ (citovat...)

* „pondělky“ jsou již zažité, fungují a průběžně zde projednáváme vše aktuálně potřebné...

     Květnové setkání trochu vybočilo ze zajetého systému. Fanda Holman pro přítomné připravil velmi pěknou besedu s prezentací z jeho výletu na Kubu (znovu poděkovat). Těm, kteří si objednali byly v průběhu tohoto setkání vydány i odznáčky naší IPA  skupiny.

* Jarní a podzimní společná setkání členů,

   Jaro – cyklistické výlety „akce Chlum“ , které pro nás 4 roky připravoval náš dlouholetý příznivec z IPA J.Hradec „CHLUMÁK“ Milan PŘIKRYL, byly pro rok 2017 nahrazeny akcí, kterou jsme nazvali „NOVOHRADSKEM na kolech“ . Celý výlet pro nás tentokrát připravil Gusta Rosenzweig z 20. na 21.5.2017 a celá cca 45 km trasa i večerní posezení Na HAMRU s harmonikou Vendy Pecha také letos, podle vyjádření všech 14 účastníků nemělo prostě chybu.

   Podzim – letošní podzimní záměr, a to střelecké odpoledne - se nepodařilo naplnit především z organizačních důvodů – vhodný termín. Zodpovědný organizátor Jarda Malovec však následně zorganizoval náhradní akci, a to předvánoční turnaj ve stolním tenise. Myslím, že všech 5 účastníků si řádně protáhlo těla a potěšili se i cenami, které zasponzorovali Jarda Malovec a Venda Pech. Výsledková tabulka je k nahlédnutí na našem webu.

* rafty“ – tuto akci již po léta organizuje pod hlavičkou naší územní skupiny Vláďa Takáč. Bylo tomu tak i v uplynulém roce a pozvánku jste jistě všichni zaregistrovali. Podle mých informací se kromě hlavního organizátora nikdo další z naší skupiny neúčastnil, ale na stránce je k dispozici velmi pěkně zpracované dokumentační video z celé akce, které nám Vláďa Takáč zaslal.

* akce plánované centrálou či jinými územními skupinami, popř. jinými spolky….

Bývalo pravidlem, že v tomto bodě nebylo co hodnotit. Uplynulý rok byl světlou výjimkou.

Myslím, že je třeba se zmínit o 2, resp.3 záležitostech :

1) - 9. kongres ČS IPA dne 21.4.2017 – na který jsem byl ČS řádně delegován, řešil kromě jiného, zejména změnu ustanovení Stanov týkajících se placení členských příspěvků a jejich sladění s nově nastavenou praxí vydávání členských průkazů.

2) - 4. celokrajské SHS dne 8.6.2017 – bývalým krajským ředitelem a nynějším předsedou Rady seniorů Jčk Judr. BEZEMKEM nám byla nabídnuta možnost účasti na těchto hrách. V kategorii mužů nad 60 let jsme pod hlavičkou naší IPA skupiny postavili

       družstvo „ Páni VETERÁNI“ ve složení – NEVYJEL, PECH, ŠNEJDAR a ŠUMBERA, které následně hned při prvním startu v této kategorii zvítězilo (poháry jsou ve vitríně)

3) - Mezinárodní SHS v Plzni 10.-13.7.2017 - vítězstvím v kraji jsme získali nominaci jako mužská část smíšeného družstva, které reprezentovalo seniory Jihočeského kraje. Spolu s „Veselými turistkami“ z Vlachova Březí jsme pak v konkurenci 20 družstev

     ( z toho 5 zahraničních ) obsadili krásné 6 místo s celkovým ziskem 7 medailí !!!

* Předposledním bodem ročního plánu, který bych chtěl zmínit, byla akce, která byla v minulém roce rovněž řádně do plánu činnosti naší skupiny zahrnuta. Jednalo se o pozvání našeho dlouholetého „družebního“ partnera IPA Landshut na 8.celostátní setkání VETERÁNA Nosp PČR, které bylo organizováno jako SDV a Memoriál našeho bývalého ředitele, člena naší územní skupiny a kamaráda Míry ZÍDKA ve dnech 9.-11.6.2017. Všem, kteří se podíleli na zabezpečení této časově i organizačně náročné akce chci dnes ještě jednou poděkovat. Přihláška bavorské delegace už i na letošní 9.ročník SDV svědčí o tom, že i tato akce VETERÁNA, na jejíž organizaci a průběhu se naši členové aktivně spolupodílejí, byla i letos úspěšná, i když pro mě dosti náročná….

* Poslední plánovanou akcí pro loňský rok byl již 17.ročník tradičního turnaje v bowlingu. Již podruhé se uskutečnil jako samostatná akce v původním plánovaném termínu 4. prosince 2017. Tentokrát však již v „novém“ prostředí na DYNAMU. Myslím, že se mnou účastníci budou souhlasit, že průběhu turnaje i atmosféře celého večera tato změna neublížila (už jsme tam zvykli) a všichni zúčastnění si nejen dobře zasportovali, ale se i velmi dobře pobavili..

Výsledkovou tabulku i s připojeným komentářem, včetně výsledků naší „bowlingové ligy“ za rok 2017 si lze prohlédnou opět na našem webu (PŘEDAT DIPLOMY !!!)

     Celkově lze tedy s uspokojením konstatovat, že i Plán činnosti naší územní skupiny byl nad očekávání naplněn a naše činnost v průběhu celého roku byla poměrně aktivní a pestrá.

     Co se týče využívání naší webové stránky, za jejíž průběžné vedení chci také dnes Dušanovi Kupeckému upřímně poděkovat, mohu konstatovat, že se stále víc daří obohatit především fotogalerii z našich akcí. I když stále ještě pokulhává aktivnější využívání této možnosti výměny informací a vzájemné komunikace dalšími členy, chci pochválit letos nového přispívatele Gustu Rosenzweiga za jeho povídání k akci NOVOHRADSKEM na kole. A tak chci věřit, že se najde v dalším období i více přispívatelů než jeden…

   

ZÁVĚR :

I letošní zprávu – stejně jako tu loňskou - lze ukončit optimističtěji než v letech předchozích. Myslím, že se nám daří to, co jsme si na počátku volebního období nového vedení skupiny předsevzali, a doufám, že tento trend bude pokračovat nejen v roce příštím-vlastně už letošním. Ještě jednou chci tedy v závěru poděkovat všem členům, kteří se aktivně zapojují do života naší skupiny, ale zejména všem těm, kteří pro nás tyto akce organizují přímo nebo se alespoň na jejich organizaci podílejí. Myslím, že těžko na závěr vymyslím něco převratně nového, a tak znovu použiji závěr z minulých zpráv, který, myslím si, tradičně vyjadřuje vše potřebné, a to :

Dokud budeme mít chuť se aktivně podílet na takové činnosti, která je v celé své šíři vyjádřená v hesle SERVO per AMIKECO nejen pro sebe, ale i pro druhé, dotud bude naše územní skupina IPA č.110 existovat.

Zpracoval : Jiří Nevyjel – vedoucí územní skupiny IPA č.110 České Budějovice


Poznámky do diskuze :

- ujasnit filozofii, zda organizovat samostatnou oslavu (byť jen mimořádnou schůzí) a nebo 25. výročí připomenout pouze při příští VČS, která by byla celá vedena v tomto duchu…
- zda zachovat nebo přehodnotit zavedenou praxi v udělování upomínkových darů při životních jubileích členů… (viz nereagování na výzvu o fota)