IPA

územní skupina 110, České Budějovice

Právě přítomno: 120 hostů a žádný člen

NOVINKY

!!! ĆLENSKÁ SCHŮZE
v Bowlingu Bar
 Dynamo
jste srdečně zváni

dne 5.2.2024 od 15:30 hod.
bližší info <<< zde >>>


Bowling

V rámci pravidelných turnajů v bowlingu vítáme členy i nečleny naší skupiny IPA každé první pondělí v měsíci.

ZÁZNAM

o průběhu členské schůze územní skupiny IPA č.110 dne 12.12.2012

Program :

1. zahájení, přivítání hostů, seznámeníprogramem a jeho schválení /Mgr. Kučera/
2. volba řídícího schůze /p.Nevyjel/
3. zpráva o činnost ÚS IPA č.110 za rok 2012 /p.Nevyjel/
4. zpráva o hospodaření územní skupiny za r.2012 / pí.Holubová/
5. vystoupení viceprezidenta České sekce IPA Mgr.Petra Dvořáka a následné předání pamětních medailí ke 20.
výročí vzniku České sekce IPA
6. návrh Plánu činnosti na r.2013 /p.Nevyjel/
7. zpráva revizní komise /p. Malovec/
8. diskuse /p.Nevyjel/
9. usnesení a závěr

ad 1-3 / Po krátkém úvodu, přivítání přítomných členů a viceprezidenta České sekce IPA Mgr. Petra Dvořáka, zastupující předseda a sekretář skupiny kolega Mgr.Petr Kučera, vzhledem nedostatečnému počtu přítomných členů, v souladu se Stanovami IPA, nejdříve schůzi rozpustil a opětovně svolal. Následně byl členskou schůzí zvolen řídící schůze Jiří Nevyjel. Ten pak bezprostředně poté přednesl i Zprávu o činnosti za rok 2012. /viz samostatný dokument/

ad 4 / Ze Zprávy o hospodaření, kterou přednesla Pavla Holubová, vyplývá, že hotovost, kterou může ÚS pro realizaci plánovaných akcí v roce 2013 – v roce 20. výročí založení Ú.S. - dále využít, činí celkem 26.419,- Kč.Jediným příjmem v roce 2012 byly členské příspěvky. Vydání, kromě provozních nákladů, směřovala do úhrad za pravidelná pondělní bowlingová setkání členů, nákladů spojených se zabezpečením 2 společných akcí ( Zlatá Koruna v květnu a Lipno v září ).

P
oslední akcí, která je hrazena ze společných prostředků v roce 2012, byla členská schůze a následný každoroční turnaj v bowlingu.

ad 5 / Viceprezident Mgr.Petr Dvořák informoval přítomné o hlavních událostech letošního roku v rámci IPA jak z hlediska mezinárodního, tak i v rámci ČR. Jednalo se zejména o světový kongres IPA v Izraeli, který zde probíhal za mimořádného zájmu vedení státu-vystoupení premiéra, ministra vnitra a policejního prezidenta. Okomentoval volbu nového prezidenta IPA MOULINA ze Švýcarska a zdůraznil, že zvítězil i díky významné podpoře delegátů „ z Východu“. V průběhu kongresu bylo projednáno a schváleno 32 změn ve Stanovách IPA. Je registrován všeobecný trend „stárnutí“ členské základny IPA, a to včetně úbytku členů (i několika územních skupin) i v rámci České sekce. Byla stanovena strategie „omlazování“ členské základny.

Z domácích událostí vyzvedl dlouholeté sportovní akce–kopaná Brno a střelby v Chebu, které mají pravidelně silné mezinárodní zastoupení. Napříště nebude centrála, kromě těchto uvedených, dotovat žádné další akce územních skupin. Z tohoto důvodu byl právě změněn poměr přerozdělování členských příspěvků, a to 2/3 ve prospěch územních skupin.

V
loňském roce zajišťovala ČR i každoroční celosvětové setkání mládeže-cca z 50 zemí, za jehož průběh a organizaci si vysloužila uznání. ČR nasadila vysokou laťku.

V další části informoval o opatřeních v souvislosti s 20. výročím založení České sekce IPA, z nichž nejvýznamnější se jeví vytvoření, výroba a oficielní registrace pamětních medailí IPA. Tyto medaile, díky jejich oficielní registraci, lze veřejně nosit i na uniformě. Následně pak tyto medaile oficielně předal 7 dlouholetým a zasloužilým členům, jak sám uvedl, „matadorům“ naší územní skupiny. Jednalo se o kolegy Míru Běhounka, Jardu Malovce, Jirku Nevyjela, Gustu Rosenzweiga, Dušana Kupeckého, Jana Kučeru a Pavlu Holubovou. /viz. fotogalerie /

ad 6 / K návrhu Plánu práce ÚS na r. 2013 Jiří Nevyjel uvedl, že příprava tohoto plánu byla motivována zejména s ohledem na 20. výročí založení naší územní skupiny IPA č.110, jejíž zakládací listina nese datum 2. června 1993. Pro podrobnější seznámení nechal kolovat kopie návrhu mezi přítomnými a následně přednesl návrh jeho hlavních bodů, a to :

► pevnou součástí plánu jsou tradiční pondělní bowlingová setkání
/ každé 1.pondělí v měsíci - mimo červenec a srpen /

OSLAVA 20. VÝROČÍ ZALOŽENÍ Ú.S.
víkend 31.5.- 2.6.2013 ( UPŘESNĚNO na sobotu 1.6.2013 )

program:

- zábavní den – dopoledne i odpoledne /výlet, prohlídka města, střelba…./
- oběd z PK (guláš)
- večeře z PK (kolena)
- vyhlášení výsledků soutěže o nejlepší „buchtu“ ???
- společenský večer s hudbou a tancem – popř. předání čestných darů zakládajícím či zasloužilým členům

společné setkání členů /podzim ???/
cyklovýlet nebo střelecké odpoledne

► účast na jednotlivých akcích centrály či jednotlivých územních skupin dle individuelního zájmu
VÝROČNÍ TURNAJ v BOWLINGU – prosinec


ad 7 / Předseda Revizní komise kolega Malovec přednesl svoji revizní zprávu, v níž na základě provedené kontroly mj. konstatoval velmi dobré a přehledné hospodaření územní skupiny.

ad 8 / Do diskuze se postupně zapojilo několik členů. J. Malovec nejprve informoval členy o pozvání IPA Landshut na 40. výročí konání místních historických oslav „Landshuter Hochziet“ s tím, že ti, co by měli zájem cestovat, by jako delegace měli hrazeny cestovní náklady. V průběhu diskuze však nikdo z přítomných bezprostřední zájem o tuto cestu neprojevil. Dále se obrátil s dotazem na Petra Dvořáka, zda i v Č.B. projevila městská policie zájem o členství v IPA. Jeho odpověď přestože proběhlo jednání s p. Vávrou, následně se nikdo nepřihlásil.

Další diskutující, např. P.Kučera, J.Nevyjel, G.Rosezweig, J.Čada a další sevyjadřovali zejména k problematice konání oslav dle návrhu plánu na příští rok – místa konání spol. večera, (např. ObŘ), pozvání osobností a delegací, včetně zahraničních, a dále zajištění možností ubytování pro účastníky… Celá tato oblast diskuze byla uzavřena s tím, že výbor podrobně zapracuje všechny návrhy a připomínky do programu oslav a následně vyrozumí členskou základnu. Byla vyjádřena jednoznačná shoda na termínu, a to sobota 1.června 2013.

J.Malovec informoval, žezamýšlený podzimní cyklovýlet je předjednán s kolegou Přikrylem z Jindřichohradecké ÚS IPA, který je s námi v úzkém kontaktu.

K dalším diskusním příspěvkům, které byly rovněž většinou pouze informativního charakteru, nebylo třeba přijímat konkrétní opatření.

USNESENÍ :

1/ Členská schůze schvaluje :
- z
právu o činnosti ÚS za rok 2012
- z
právu o hospodaření ÚS za rok 2012

2/ Členská schůze ukládá :
-
zpracovat a v co nejkratší době rozšířit mezi členy informaci o způsobu placení členských známek na rok 2013 a jejich distribuci ve dvou etapách :

1.etapa - uhradit do 5. ledna 2013
platí pro ty členy, kteří potřebují členskou známku co nejdříve s ohledem na jízdy do zahraničí;
2.etapa - uhradit v souladu se Stanovami nejpozději do konce března 2013
plní - Jiří Nevyjel, termín-nejpozději 20.12.2012
plní – Petr Kučera a Pavla Holubová, nejpozději do 31.03.2013

-
projednat a připravit plán a průběh oslav 20. výročí založení Územní skupiny IPA č. 110, oslavy se uskuteční 1.června 2013
plní– předsednictvo ve spolupráci s členskou základnou ÚS
termín-nejpozději do 15.03.2013;

- dopracovat detaily provedení plánu činnosti územní skupiny na rok 2013 a tento plán činnosti zveřejnit na webu IPA ÚS č. 110.
plní –předsednictvo ve spolupráci s Dušanem Kupeckým
termín-nejpozději do 31.1.2013;

-
na základě provedené kontroly zajistit obnovu členských průkazů
plní- Petr Kučera v termínu distribuce členských známek

-
navrhnout republikovému předsednictvu členy ÚS k udělení medailí /10 a 20 let/
plní –předsednictvo- nejpozději do 31.1.2013;

Následně se po skončení oficielního jednání schůze uskutečnil turnaj v bowlingu s občerstvením v místě konání - zařízení „Bowling JISKRA“. / viz. informace, foto a výsledky na jiném místě /

Seznámeni a schvalují : Mgr. Petr Kučera – sekretář ÚS
Pavla Holubová – pokladník ÚS
Judr. Vladimír Takáč – člen výboru ÚS
Vladimír Kaisler – člen výboru ÚS

Z pověření výboru záznam zpracoval : Jiří Nevyjel – člen výboru ÚS č.110