IPA

územní skupina 110, České Budějovice

Právě přítomno: 26 hostů a žádný člen

NOVINKY

!!! ĆLENSKÁ SCHŮZE
v Bowlingu Bar
 Dynamo
jste srdečně zváni

dne 5.2.2024 od 15:30 hod.
bližší info <<< zde >>>


Bowling

V rámci pravidelných turnajů v bowlingu vítáme členy i nečleny naší skupiny IPA každé první pondělí v měsíci.


ZPRÁVA

o činnosti územní skupiny IPA č.110 za rok 2016

na výroční členskou schůzi, konanou dne 6. února 2017


Vážení přátelé,


bilancování výsledků a událostí uplynulého roku probíhalo v minulosti zpravidla v polovině prosince. Vzhledem k organizačním záležitostem, které se poprvé loni a následně i letos dotkly celé České sekce IPA a doslova i každého člena, bylo nutno tuto tradici změnit a přesunout na začátek roku letošního – jedná se o změnu členských průkazů, které vám dnes budou vydány.

Myslím si, že se život skupiny v hodnoceném období nadále stabilizoval. Naše pravidelná pondělní setkání jsou již tradičním termínem v kalendářích minimálně 1/3 naší členské základny, která je tu také dnes v plném počtu zastoupena, situaci velmi dobře zná, a tak nebudu dále hodnotit účast členů na našich setkáních a jejich průběh. Vy ostatní, kteří se z různých důvodů nemůžete našich pravidelných jednání zúčastnit, máte pak možnost sledovat hlavní body činnosti na naší webové stránce.


     V minulých zprávách jsem konstatoval, že téměř 2/3 členů naší územní skupiny tvoří ti, kteří jsou již mimo aktivní službu a pouze cca 1/3 jsou policisté či o.p. Situace se v tomto poměru sice významně nezměnila, ale jsem rád, že od roku 2015 se počet členů naší územní skupiny ustálil na čísle 39 členů

Pokud se týká plnění usnesení z naší minulé schůze – citovat : (vzít s sebou !!!!)


Myslím, že mohu s uspokojením konstatovat, že USNESENÍ bylo bezezbytku splněno – citovat část 2 – ukládá : …. PŘERUŠIT, POBLAHOPŘÁT a PŘEDAT DÁRKY…


Plnění ročního plánu činnosti územní skupiny :


     Plán činnosti na uplynulý rok 2016 byl postaven reálně a za dodržení zásady, kterou jsme uplatnili již v minulosti, a to ...“ že méně je někdy více...“ (citovat...)


*
„pondělky“ jsou již zažité, fungují a průběžně zde projednáváme vše aktuálně potřebné... Vy, kteří se těchto setkání účastníte pravidelněji tak víte, že ukončením činnosti bývalých nájemců se podmínky jak po stránce fungování bowlingových drah, tak i vlastní obsluhy změnily na JISKŘE natolik, že jsme svoji „základnu“ přesunuli na zařízení BOWLING BAR DYNAMO. Prozatím se jeví, že to zřejmě nebyla špatná volba. Následující období však ještě ukáže, zda si toto zařízení oblíbíme stejně, jako svého času JISKRU. Předpokládám zde i uskutečnění našeho pravidelného turnaje v bowlingu pro letošní rok 2017


*
společná setkání členů,

   Jaro - „akce Chlum“ 21.-22.5.2016, kterou pro nás již už 4. rokem připravil „CHLUMÁK“ Milan PŘIKRYL, se stejně jako v předchozích letech velmi dobře vydařila. I uplynulý ročník, a to včetně počasí, může všech 14 účastníků přípravu i celý průběh hodnotit velmi kladně. Opětovně zajímavá trasa, vlastivědně pojatý výklad Milana Přikryla a i večerní (pro některé sice i trochu bolestivé) posezení s harmonikou Vendy Pecha tentokrát v objektu bývalé rPS.Chlum, nyní Penzion Medenice opět neměly chybu.

   Podzim – podzimní záměr „střelecké odpoledne“ se nepodařilo naplnit ze stejných důvodů, které uvedu u stolního tenisu…


*
rafty tuto akci již po léta organizuje pod hlavičkou naší územní skupiny Vláďa Takáč. Bylo tomu tak i v uplynulém roce a pozvánku na 3.5-6.2016 jste jistě všichni zaregistrovali. Podle mých informací se však nikdo z naší skupiny územní této akce neúčastnil.


*
turnaj ve stolním tenise - z důvodů časových, organizačních, a následně i zdravotních zájem opadl natolik, že jsme se za pingpongovým stolem v hodnoceném období nesešli ani jednou a nekonal se tedy ani vánoční turnaj …Snad letos – nesměle jsme už předminulý čtvrtek začali….


*
přijetí IPA Sibiu se nekonalo. Rumunští IPA kolegové nakonec svůj zájem navštívit ČR a potažmo České Budějovice nerealizovali


*
Předposledním bodem ročního plánu, který bych chtěl zmínit, byla akce, která byla v minulém roce rovněž řádně do plánu činnosti naší skupiny zahrnuta. Jednalo se o pozvání našeho dlouholetého „družebního“ partnera IPA Landshut na oslavy 35. výročí založení ve dnech 20.-23. října 2016


Musím zdůraznit, a i další 2 účastníci naší delegace Jarda Šnejdar a Fanda Florián to jistě potvrdí, že se jednalo, jak už je  v Landshutu obvyklé, o velmi vydařenou akci se zajímavým programem a pohostinství našich bavorských přátel bylo i tentokrát příjemným zážitkem a myslím, že jsme i my tradičně důstojně reprezentovali nejen naši IPA skupinu, ale i Jihočeskou POLICII.


*
akcí plánovaných centrálou či jinými územními skupinami jsme se v hodnoceném období neúčastnili, za zmínku stojí snad jen účast Míry Běhounka na tradiční střelecké soutěži v Týně n.Vlt.


*
Poslední plánovanou akcí pro loňský rok, jako ostatně každý rok byl již 16. ročník tradičního turnaje v bowlingu. Vzhledem k organizační změně se uskutečnil i letos jako samostatná akce v původním plánovaném termínu VČS 12. prosince a myslím, že se mnou účastníci budou souhlasit, že průběhu turnaje i atmosféře celého večera tato změna vcelku prospěla.


Výsledkovou tabulku i s připojeným komentářem, včetně výsledků naší „bowlingové ligy“ za rok 2016 jsem k nahlédnutí přinesl a lze si ji prohlédnout rovněž na našem webu.

( Ještě však k tomuto bodu musím splnit milou povinnost, a to…: )


!!!   NEZAPOMENOUT   !!! VYHLÁSIT výsledky a předat DIPLOMY !!!


*  
Úkol, který vyplynul z diskuze na minulé VČS a který byl plněn mimo Usnesení i Plán, byly výstražné prvky (vesty a pásky) se znakem IPA a potiskem příslušnosti k naší územní skupiny č.110. Ani plnění tohoto úkolu nebylo tak jednoduché, jak se na počátku zdálo. Nakonec se vše v průběhu dubna a května podařilo realizovat a doufám, že každý, kdo projevil zájem, byl uspokojen. Drobná rezerva (3/3) byla použita i jako dárek naší delegace při oslavách 35. výročí v Landshutu .


   Celkově lze tedy s uspokojením konstatovat, že stejně jako Usnesení i Plán činnosti naší územní skupiny pro rok 2016 byl v celku naplněn a naše činnost v průběhu celého roku byla poměrně aktivní a pestrá.


     Co se týče využívání naší webové stránky, za jejíž průběžné vedení chci také dnes Dušanovi Kupeckému upřímně poděkovat, mohu konstatovat, že se stále víc daří obohatit především fotogalerii z našich akcí. Stále ještě však pokulhává aktivnější využívání této možnosti výměny informací a vzájemné komunikace dalšími členy. A tak chci věřit, že se najde v dalším období i více než jeden přispivatel…


     Ještě vás chci krátce informovat, že jsme se ve dnech 25.-26.11.2016 zúčastnili, spolu s naší pokladnicí, setkání vedoucích územních skupin, které bylo svoláno do Nového Města na Moravě. Kromě základních informací o akcích a činnosti České sekce IPA zde kolegové z Prahy ú.s. IPA č.124 podali podrobnou informaci o případu zpronevěry finanční hotovosti bývalým pokladníkem skupiny v celkové výši 315 tis.Kč a jejím řešení. Rovněž na tomto jednání jsem obdržel doklad o registraci naší územní skupiny dle nového OZ. Věřím, že některé záležitosti tu ještě zmíní náš tradiční host, vedoucí sesterské českobudějovické skupiny č.105 a viceprezident České sekce IPA Mgr. Petr Dvořák.


     Před samotným závěrem bych ještě rád zmínil jednu záležitost. V letošním roce stál před vedením skupiny /mimo jiné/ svou podstatou ne sice příliš složitý, ale přesto poměrně administrativně a časově náročný úkol – přepracování, zpřehlednění a tedy celkové zaktualizování veškerých dat a údajů týkajících se evidence členské základny, které byly podkladem nejen pro přeregistraci územních skupin dle nového Obč. zákoníku, ale rovněž pro vystavení nových členských průkazů. Chtěl bych proto poděkovat všem těm, kteří pochopili a bezodkladně vyšli vstříc mým požadavkům o doplnění potřebných údajů a na to navazujícímu mimořádnému termínu pro placení letošních členských příspěvků.ZÁVĚR :


I letošní zprávu – stejně jako tu loňskou - lze ukončit optimističtěji než v letech minulých.

Myslím, že se nám daří to, co jsme si na počátku právě skončeného volebního období nového vedení skupiny předsevzali, a doufám, že tento trend bude pokračovat stejně tak i v období následujícím .

Ještě jednou chci tedy v závěru poděkovat všem členům, kteří se aktivně zapojují do života naší skupiny, ale zejména všem těm, kteří pro nás tyto akce organizují přímo nebo se alespoň na jejich organizaci podílejí,

Myslím, že těžko na závěr vymyslím něco převratně nového, a tak znovu použiji závěr z minulých zpráv, který, myslím si, tradičně vyjadřuje vše potřebné, a to :


Dokud budeme mít chuť se aktivně podílet na takové činnosti, která je v celé své šíři vyjádřená v hesle SERVO per AMIKECO nejen pro sebe, ale i pro druhé, dotud bude naše územní skupina IPA č.110 existovat
.Zpracoval : Jiří Nevyjel – vedoucí územní skupiny IPA č.110 České Budějovice


Poznámky:


- nezapomenout na SBÍRKU pro pozůstalé po nprap. Václavovi Haasovi (seznam)

- termín výročního bowlingového turnaje – 4. nebo 11. prosince 2017...???

- termín VČS v lednu 2018 – poslední pondělí 29.1., stř. 31.1. nebo až únor…

- k plánu činnosti – obeznámit s plánem na přijetí Landshutu na SVD ve dnech 9.-11.6.2017