IPA

územní skupina 110, České Budějovice

Právě přítomno: 88 hostů a žádný člen

NOVINKY

!!! ĆLENSKÁ SCHŮZE
v Bowlingu Bar
 Dynamo
jste srdečně zváni

dne 5.2.2024 od 15:30 hod.
bližší info <<< zde >>>


Bowling

V rámci pravidelných turnajů v bowlingu vítáme členy i nečleny naší skupiny IPA každé první pondělí v měsíci.

ZÁPIS
z výroční členské schůze územní skupiny IPA č.110 konané dne 16.12.2010


Program :

1.zahájení, seznámení s programem a jeho schválení / p.Šnokhaus /
2.volba řídícího schůze /návrh – p.Nevyjel/
3.zpráva o činnost ús. IPA č.110 za rok 2010 / p. Šnokhaus /
4.zpráva o hospodaření územní skupiny za r.2010 / pí.Holubová /
5.zpráva o činnosti revizní komise / p.Kaisler /
6.zpráva o stavu členské základny / p. Kučera /
7.návrh Plánu činnosti na r.2011 / p.Nevyjel /
8.diskuse / p.Nevyjel/
9.usnesení a závěr / p. Šnokhaus /

Po skončení schůze turnaj v bowlingu s občerstvením / FITNES POUZAR /


K bodu 1 a 2)

 • po zahájení schůze, které provedl předseda Šnokhaus, byla vyhlášena minuta ticha k uctění památky našeho bývalého ředitele a zakládajícího člena územní skupiny přítele Miroslava ZÍDKA. Následně byla provedena volba řídícího schůze /p.Nevyjel/.

K bodu 3)

 • zprávu činnosti územní skupiny přednesl předseda p. Šnokhaus / viz. /

K bodu 4.)

 • zprávu o hospodaření přednesla pí. Holubová / viz. /

K bodu 5.)

 • zprávu o činnosti revizní komise přednesl p. Kaisler / viz. /

K bodu 6.)

 • zprávu o stavu členské základny přednesl p. Kučera / viz. /

K bodu 7.)

 • návrh Plánu činnosti na r.2011 přednesl p. Nevyjel s tím, že by bylo vhodné a docílit větší účast členů na plánovaných akcích. Odkázal se k tomuto bodu do diskuze.

Bod 8) – DISKUZE :

p. Nevyjel: - jako spoluorganizátor plánované akce v září v Kašperských Horách informoval o důvodech, které vedly k jejímu neuskutečnění a o krocích, které předsednictvo podnikalo jako náhradu. V souvislostí s uctěním památky Mirka ZÍDKA upozornil členy na kondolenci z IPA Landshut v jejich zpravodaji „Landshuter IPA-ECHO“. Připojil se k hodnocení současné situace ve spolkové činnosti, která je mimořádně ovlivňována reorganizací SCP, tak jak bylo konstatováno v přednesené zprávě.

Informoval o společném jednání s kolegou Malovcem s předsedou ú.s.IPA Slavonice, p.Novotným, kdy bylo dohodnuto společné setkání členů našich 2 územních skupin. První setkání bude organizovat naše ú.s. na přelomu května a června. Druhé setkání zorganizuje ú.s.Slavonice v měsíci září. Po upřesnění termínů a dopracování konkrétních programů setkání bude členská základna informována formou pozvánek.

p. Kučera – připojil se k hodnocení současné situace a zdůraznil, že návrh na zvýšení aktivity života ú.s.ze strany každého člena je vítán a bude odpovědně projednán. Upozornil, že je třeba jednotlivé akce spojovat i s profesionální činností, tak jak je to i v samotném zaměření IPA. Dále informoval o krocích, které byly podniknuty ke zřízení vlastní webové stránky ú.s., a proč dosud nebyla zřízena /vysoké finanční požadavky zpracovatelů/.

p. Kupecký – reagoval bezprostředně a iniciativně nabídl svoji pomoc při zřízení webové stránky ú.s. s tím, že také přislíbil její plné vedení ! Za takových podmínek by pak byly náklady pro ú.s. pouze 250,- kč, a to za registraci domény.

p. Malovec – upřesnil informaci ke společnému setkání s ú.s. Slavonice s návrhem programu /cyklovýlet po nové cyklostezce do Purkarce, společné posezení u polní kuchyně,…/. Podpořil názor, že jednotlivé akce by měly částečně reflektovat i hlavní služební zaměření v duchu poslání IPA. Zdůraznil však, že vzhledem k dosavadním zkušenostem s aktivitou členů je třeba akce pečlivě vážit v duchu „méně je více“. Vyjádřil se také k příspěvkům a možnosti jejich eventuelního navýšení. V této souvislosti se odkázal na zkušenosti z minulých let a vyzval všechny členy k vyšší aktivitě při získávání sponzorů . Rovněž apeloval na vyšší účast na „pondělních setkáních“, které slouží nejen ke sportovnímu vyžití při bowlingu , ale i k vlastnímu setkávání členů a projednávání všech problémů, týkajících se života územní skupiny. V rámci těchto setkání mohou probíhat i vlastní jednání předsednictva.

p. Takáč –stručně informoval o průběhu již tradičního „raftařského setkání“ s kolegy ze slovinské IPA. Uvedl, že na základě navázaných kontaktů s rakouskými kolegy se bude příští akce konat na jihu Rakouska /Steyer, Körnten/.

p.Šnokhaus – předložil návrh na společnou akci „Novohradskem“ /pěší i cykloturistika se společenským večerem v penzionu Hamr. Po následné diskuzi se připojil k názoru, že „méně je často více“, … Dále ubezpečil přítomné, že předsednictvo bude klást důraz především na maximální informovanost a zlepšení vzájemné komunikace předsednictva a členů. K pondělním setkáním upřesnil, že bude posunut jejich začátek ze 16.00 na 17.00 hod. tak, aby se mohla reálně zvýšit účast členů, kteří jinak „těžko stíhají“.

K bodu 9.)
Po provedené diskuzi a upřesnění priorit ÚS byl Plán činnosti na rok 2011 schválen v následující podobě :


Plán ČINNOSTI ÚZEMNÍ SKUPINY č.110 IPA
České Budějovice na rok 2011

Leden - schůze předsednictva (odpovídá: předseda)
Únor - schůze předsednictva (odpovídá: předseda)
Březen - schůze předsednictva (odpovídá: předseda)
Duben - schůze předsednictva (odpovídá: předseda)
Květen - schůze předsednictva (odpovídá: předseda)

AKCE : konec května, setkání s kolegy z rakouské IPY-rafting na řekách jižního Rakouska - odpovídá : p.Takáč
Červen Červen - schůze předsednictva - odpovídá: předseda

AKCE : 18.-19., popř.25.-26. setkání s ú.s. Slavonie v Č.B. Malovec, Nevyjel

Červenec - PRÁZDNINY
Srpen - PRÁZDNINY
Září - schůze předsednictva (odpovídá: předseda)

AKCE : Termín bude určenSetkání s ú.s. Slavonice (turistika, kola, kuželky,prasátko na rožni…) - odpovídají :Malovec, Nevyjel

Říjen - schůze předsednictva (odpovídá: předseda)
Listopad - schůze předsednictva (odpovídá: předseda)
Prosinec - 15.12.2011 členská schůze , po které následuje tradiční turnaj v bowlingu


PRAVIDELNÁ AKCE :

Každé první pondělí v měsíci od 17.00 hodin v restauraci JISKRA organizovat setkání členů ÚS s bowlingem. - Odpovídá: p. Nevyjel


K bodu 11.)

Usnesení členské schůze ÚS IPA č. 110 České Budějovice :

1) - členská schůze schvaluje:

 • Zprávu o činnosti územní skupiny za rok 2010
 • Zprávu o stavu hospodaření za rok 2010
 • Zprávu o činnosti revizní komise za rok 2010
 • Plán činnosti na rok 2011

2) – členská schůze ukládá :

předsednictvu dopracovat Plán činnosti na r.2011 včetně zpřesnění termínů konání, programem a osobní odpovědností za jednotlivé akce

 • předsednictvu územní skupiny zajistit ve spolupráci s p. Kupeckým vlastní webovou stránku
 • zpracované materiály z členské schůze vyvěsit na stránku územní skupiny
 • průběžně na stránce ÚS zveřejňovat veškeré informace důležité pro aktivní činnost ÚS, včetně rozpracování pozvánek na jednotlivé, plánované i mimořádné akce.

Následně předseda Šnokhaus ukončil členskou schůzi ÚS IPA č.110 a pozval všechny její účastníky na připravený bowlingový turnaj a občerstvení ve FITNES centru POUZAR.

Zápis zpracoval Jiří Nevyjel