IPA

územní skupina 110, České Budějovice

Právě přítomno: 9 hostů a žádný člen

NOVINKY

!!! ĆLENSKÁ SCHŮZE
v Bowlingu Bar
 Dynamo
jste srdečně zváni

dne 5.2.2024 od 15:30 hod.
bližší info <<< zde >>>


Bowling

V rámci pravidelných turnajů v bowlingu vítáme členy i nečleny naší skupiny IPA každé první pondělí v měsíci.

ZPRÁVA
o činnosti územní skupiny IPA č.110 za rok 2012
na členskou schůzi 12. prosince 2012

Vážení přátelé,

polovina prosince bývá už tradičně v činnosti naší územní skupiny věnována bilancování a prakticky jedinému většímu setkání v roce v co možná nejširším počtu členů. Po loňském doplnění předsednictva územní skupiny, kdy byl do předsednictva kooptován Vladimír Kaisler, pracovalo předsednictvo územní skupiny pod vedením sekretáře územní skupiny Mgr. Petra Kučery, který po rezignaci vedoucího územní skupiny Jindřicha Šnokhause a jeho ukončení členství v IPA, v souladu se stanovami zastupoval vedoucího územní skupiny v plném rozsahu působnosti a pravomocí.

Jak bylo konstatováno už v minulé zprávě, tak i letos došlo k dalšímu narušení pracovních kolektivů policistů a o.p., zpřetrhání služebních a mnohdy i osobních vazeb. Tento trend se již dlouhodobě projevuje i v rámci naší ú.s. Vzhledem k tomu, že téměř 2/3 členů (20) tvoří členové, kteří jsou již mimo aktivní službu a pouze cca 1/3 (14) jsou policisté či o.p., je nabíledni, že se spolupráce mezi členy územní skupiny a naplňování základních myšlenek IPA nedaří s takovou efektivitou a iniciativou jako v minulosti, kdy většina členů byla aktivními policisty jednoho, společného organizačního článku Policie ČR. Stanovy IPA samozřejmě hovoří o tom, že IPA je dobrovolným sdružením příslušníků Policie České republiky, bývalých příslušníků, strážníků obecní policie a zaměstnanců v pracovním poměru k Policii České republiky, Středním policejním školám Ministerstva vnitra a Policejní akademii České republiky, bez rozdílu hodnosti, pohlaví, rasy, barvy kůže, jazyku nebo náboženského vyznání a tím složení členů naší územní skupiny nijak nevybočuje. Toto zpřetrhání vazeb v rámci pracovních kolektivů má za následek nejen velmi malou aktivitu členů a složitější způsob vzájemné komunikace a interakce, ale i vlastní propagace základních postulátů IPA je mezi policisty v činné službě bohužel nedostatečná. Z vlastních zkušeností vím, že někteří současní policisté ani nevědí, že IPA vůbec existuje a pokud vědí, tak jejich přehled o její činnosti a o základních idejích IPA je zcela minimální …..

Přestože se /i z výše popsaných objektivních důvodů/ předsednictvo územní skupiny za minulé období v plném počtu nesešlo a jednotliví členové předsednictva se scházeli v minimálním přípustném časovém harmonogramu dle stanov (jednou za tři měsíce), lze konstatovat, že „Plán činnosti na rok 2012“ byl naplněn prakticky bezezbytku. A stejně tak tomu bylo i s plněním jednotlivých úkolů z Usnesení ČS.

Pokud se týká plnění usnesení z naší minulé schůze – citovat :

3/ - Členská schůze ukládá :

-
zpracovat a v co nejkratší době rozšířit mezi členy informaci o způsobu placení členských známek a jejich distribuci ve dvou etapách :

1.etapa
- uhradit do 5. ledna 2012 – platí pro ty členy, kteří potřebují členskou známku co nejdříve s ohledem na jízdy do zahraničí;
2.etapa - uhradit v souladu se Stanovami nejpozději do 1. března 2012;
plní - Jiří Nevyjel, termín-nejpozději 16.12.2011;

Jestliže v minulé Zprávě byl výbor za tuto činnost oprávněně kritizován, pak můžeme letos konstatovat, že zásady takto stanovené ČS do usnesení byly jednoznačně naplněny a lze tento model v nezměněné podobě uplatňovat i nadále.

- předsednictvo ÚS dopracovat Plán činnosti na r.2012, včetně zpřesnění termínů konání jednotlivých akci a určení osobní odpovědnosti za jejich organizaci;

Lze oprávněně konstatovat, že Roční plán činnosti, tak jak byl postaven, byl vcelku úspěšně naplněn. /viz níže…/

- průběžně a v maximální míře využívat webovou stránku ÚS ke zveřejňování veškerých relevantních materiálů o činnosti ÚS, včetně fotodokumentace;
plní – předsednictvo ÚS ve spolupráci s Dušanem Kupeckým a členskou základnou.

Jestliže předešlé 2 body usnesení hodnotíme jako bezvýhradně naplněné, pak plnění tohoto bodu zůstalo za očekáváním. Na základě doporučení ČS kolega Kupecký rozšířil možnosti pro zvýšenou výměnu informací různého druhu tím, že zřídil na našem webu i „fórum“. Bohužel aktivnější využití ze strany celé členské základny nás zřejmě teprve čeká.

(Já, prostřednictvím D.K. - materiály ze schůze, pozvánky a informace, a kromě každoroční komentované tabulky turnaje v bowlingu je zpracováván průběžný přehled výsledků za celý rok).

Pokud se týká naplnění jednotlivých akcí Ročního plánu ú.s.na tento rok, je třeba zmínit, že kromě pravidelných pondělních „bowlingových“ setkání byly pevně naplánovány pouze 2 akce, a to :

- „rafty“ - v posledním týdnu května již tradičně, a to už po 11. organizačně i vlastní aktivní účastí, zajišťoval na rakouských řekách Isel a Möll kolega Takáč. Podrobnější informaci nám dnes nepodá a bohužel ani nikdo z naší ú.s. se této akce nezúčastnil

- Cyklovýlet do Zlaté Koruny –
se uskutečnil 2.června s následným přátelským posezením v areálu SKP. Celé akce se zúčastnilo sice jen 9 osob (kolega Přibyl manželkou dokonce z IPA J.Hradec), ale jak počasí, tak celý průběh akce, který organizačně spoluzajišťovali Jarda Malovec a Fanda Holman, se vydařil.

- třetí akcí – původně ne pevně stanovenou plánem, bylo podzimní setkání členů při kombinovaném cykloturistickém výletě na Lipno s návštěvou Stezky korunami stromů na začátku září. Byla to velice vydařená akce, kterou pro nás připravil Fanda Holman a o dobrou náladu s hudbou a dokonce i tancem se večer na penzionu pro všech 12 účastníků postarali manželé Pejškovi

- k zamýšlenému přijetí hostů z Landshutu a z hornorakouského Ried in Inkreis nedošlo neboť svůj původně inzerovaný zájem o cestu do Č.Budějovic a Hluboké n./Vl. nakonec nebyl projeven

Poslední plánovanou akcí pro letošní rok /když nepočítám tuto členskou schůzi/ je již tradiční turnaj v bowlingu. Ten se koná dnes, po skončení ČS od 19.00 hod. přímo zde a je zajištěno občerstvení i drobné ceny pro vítěze.


ZÁVĚR :

Závěr letošní zprávy se příliš neliší od toho loňského, který si dovolím trochu parafrázovat, ovšem s větším dílem optimizmu.

Jen velký optimista bez smyslu pro realitu by očekával zásadní či alespoň významnější změnu. Všeobecná nálada ve společnosti, uvnitř PČR a v rámci ciziny zejména se příliš nezměnila. Avšak věřím, že my, kteří jsme se tu dnes dokázali sejít, optimisté jsme . Vždyť nás čekají příští rok oslavy 20. výročí založení naší územní skupiny. A poohlédneme-li se, pak je určitě celá řada věcí, na něž můžeme být hrdí. A tak tedy věřím, že máme chuť i v těchto podmínkách se nadále scházet a pokračovat ve své činnosti. Naplňovat tu nádhernou myšlenku profesní sounáležitosti, kolegiality, vzájemné pomoci a spolupráce. A to jak vzájemně mezi sebou a mezi územními skupinami, ale patří sem i udržování kontaktů s našimi zahraničními partnery. Dokud budeme mít chuť se aktivně podílet na takové činnosti nejen pro sebe, ale i pro druhé, dotud bude naše územní skupina IPA č.110 existovat.

Zpracoval : Jiří Nevyjel