IPA

územní skupina 110, České Budějovice

Právě přítomno: 37 hostů a žádný člen

NOVINKY

!!! ĆLENSKÁ SCHŮZE
v Bowlingu Bar
 Dynamo
jste srdečně zváni

dne 5.2.2024 od 15:30 hod.
bližší info <<< zde >>>


Bowling

V rámci pravidelných turnajů v bowlingu vítáme členy i nečleny naší skupiny IPA každé první pondělí v měsíci.

ZÁZNAM

o průběhu výroční členské schůze územní skupiny IPA č.110 Č.Budějovice

ze dne 11.12. 2013

Program :

1) - zahájení, přivítání hostů, seznámení s programem a jeho schválení

/Mgr. Kučera /

  1. 2) - předání ocenění vyhodnoceným členům (viz.seznam )
  2. 3) - volba návrhové a volební komise / Mgr. Kučera /
  3. 4) - zpráva o činnost ÚS IPA č.110 za rok 2013 /p.Nevyjel /
  4. 5) - zpráva o hospodaření územní skupiny za r.2013 / pí.Holubová /

6) - zpráva revizní komise / p. Malovec /

7) - návrh Plánu činnosti na r.2013/ p.Nevyjel /

  1. 8) - diskuse / Mgr. Kučera /

9) - volba nového předsednictva na období 2014-2016 / p.Holman /

10) - volba nové Revizní komise na období 2014-2016 / p.Holman /

11) - usnesení a závěr

ad 1 / Po krátkém úvodu a přivítání přítomných 21 členů skupiny kolega Mgr.Petr Kučera konstatoval, že VČS je v tomto počtu v souladu se Stanovami IPA usnášení schopná. Následně byl zvolen jako řídící schůze a pod jeho řízením byl bez připomínek schválen navržený program VĆS.

ad 2 / V souladu se schváleným programem byly pak 5 členům územní skupiny předány Pamětní medaile IPA, které jsou udělovány ke 20. výročí založení České sekce IPA. Ocenění, včetně jmenovitých Pamětních listů, obdrželi – BÚZEK Rudolf, HOLMAN František, JOVANOVIČOVÁ Jana, LIPŠ Karel a MAŠÁT Tomáš, kteří nemohli být z různých důvodů přítomni na oficielních oslavách 20. výročí založení územní skupiny ve dnech 31.5. – 1. 6. 2013. V souvislosti s životním jubileem – 65.narozenin - byl následně předán i osobní dar Ing. Janu KUČEROVI, který jako dlouholetý člen IPA je i aktivním radioamatérem s volacím znakem pod hlavičkou IPA (OK 4 IPA )

ad 3 / V souladu s ustanovením Stanov IPA čl.10, oddíl 1 a čl.11, a stejně tak s odvoláním na část 6, § 21 Jednacího řádu, byla zvolena Návrhová a volební komise pro přípravu volby nového předsednictva, nové revizní komise a zpracování návrhu usnesení z VČS, a to ve složení :

HOLMAN František - předseda, HASNEDL Václav a Ing. ŠNEJDAR Jaroslav – členové,

ad 4 / Řídící schůze následně předal slovo vedoucímu skupiny Jiřímu Nevyjelovi,

který pak bezprostředně poté přednesl i Zprávu o činnosti za rok 2013.

/ viz samostatný dokument /

ad 5 / Ze Zprávy o hospodaření, kterou přednesla pokladní územní skupiny Pavla Holubová, vyplývá, že hotovost, kterou může ÚS pro realizaci plánovaných akcí na rok 2014 dále využít, činí k datu konání VČS celkem 17.868,-Kč. Tato částka bude však následně navýšena o 2/3 z částky vybrané za členské známky /tj.cca o 14.000,-Kč/. Mimořádným příjmem v roce 2013 byly dary sponzorů ke 20. výročí v celkové výši 14.500,- Kč. Vydání, kromě provozních nákladů, směřovala především na financování oslav 20. výročí – celkem 31.736,- Kč a do úhrad za pravidelná pondělní bowlingová setkání členů. Poslední akcí, která je hrazena ze společných prostředků v roce 2013, byla tato Výroční členská schůze a následný každoroční turnaj v bowlingu.

/ Podrobná zpráva viz. samostatný dokument /

ad 6 / Revizní zprávu přednesl pak předseda Revizní komise územní skupiny Judr. Jaroslav Malovec. / viz.samostatný dokument /

ad 7 / K návrhu Plánu činnosti ÚS na r. 2014 Jiří Nevyjel uvedl, že příprava tohoto plánu byla motivována zásadou, že méně je někdy více.

Pro podrobnější seznámení nechal kolovat kopie návrhu mezi přítomnými a následně přednesl návrh jeho hlavních bodů. Po projednání a upřesnění v diskuzi byly zásady plánuschváleny,/ viz USNESENÍ /

ad 8 / DISKUSE - do diskuze se postupně zapojilo několik členů. J.Nevyjel nejprve informoval o hlavních bodech, které byly projednávány na celorepublikové setkání vedoucích územních skupin 22.11. na Zbraslavi. Jednalo se zejména o připravované úpravy Stanov IPA v souvislosti se změnou Občanského zákona a o krocích, které bude nutno v tomto ohledu ve stanovených lhůtách splnit. Kromě toho seznámil přítomné s opatřeními, která se týkají stabilizace a případného rozšiřování členské základny IPA z řad dalších ozbrojených sborů – hasiči, celníci, vězeňská služba či městská policie. Informoval také o schváleném záměru včlenit do stanov tzv. přímé členství- možnost přihlásit se bez členství v některé z územních skupin. Výkon práv takového člena by však byl významně omezen. Kromě dalších záležitostí upřesnil i některá organizační opatření, týkající se procesu přijímání členů, placení a distribuce členských známek, propagace IPA mezi policisty, atd., .......

J. Malovecnejprve informoval členy o možnosti exkurze v technickém zázemí pražského letiště /viz návrh Plánu.../ a v další části seznámil členy s možností účasti na akci ÚS Hrušovany n.J., kde je každoročně v dubnu pořádána ochutnávka až 150 vzorků vín....

K akci „pražské letiště“ se vyjádřil i G.Rosenzweig, který doplnil záměr o zařazení další návštěvy nějaké akce v týž den, např. Muzeum Policie na Karlově...

Další diskutující, P.Kučera upřesnil zásady pro placení členských známek a zdůraznil nutnost dodržení termínu „přeregistrace“ nového vedení v bance do 15.ledna. Mimo jiné vyzval dlouholeté členy, aby včas upozornili na „naplněnost“ svých členských průkazů, aby bylo možno neprodleně vyžádat jejich výměnu....

K dalším diskusním příspěvkům, které byly většinou pouze informativního charakteru, nebylo třeba přijímat konkrétní opatření.

ad 9 / Volbu nového předsednictva územní skupiny zahájil předseda Návrhové a volební komise F.Holman. Nejprve přednesl jmenovitý návrh a kandidaturu každého člena stručně zdůvodnil. Navrženi byli :

1) - HOLUBOVÁ Pavla,

je členem IPA 10.rokem a již 3. volební období pracuje jako pokladník

a má velmi dobré organizační schopnosti;

2) – KAISLER Vladimír,

je rovněž členem IPA 10.rokem a patří mezi dlouhodobě aktivní členy

úz.skupiny. V posledním volebním období byl kooptován za člena

předsednictva, když 2 předchozí volební období vykonával funkci

v revizní komisi;

3) – Mgr.KUČERA Petr,

je členem IPA již 19.rokem. Dvě předcházející volební období pracuje v

předsednictvu jako sekretář a od roku 2011 zastupoval i funkci

předsedy;

4) – NEVYJEL Jiří,

je dlouholetým členem IPA, který pracuje ve vedení územní skupiny již 5

volebních období. Od letošního jara vykonává funkci jejího předsedy;

5) – ROSENZWEIG Gustav,

je dlouholetý člen IPA, který se vždy aktivně zapojoval do života skupiny

a svou spoluúčastí podporoval i organizační zajištění většiny

pořádaných akcí;

Vzhledem k tomu, že z pléna nevzešel žádný pozměňující návrh, byli všichni jmenovaní následně provedenou veřejnou volbou jednomyslně zvoleni všemi přítomnými členy.

ad 10 / Obdobným způsobem, jako v bodě 9) zahájil volbu nové Revizní komise územní skupiny předseda Návrhové a volební komise F.Holman. Opětovně přednesl jmenovitý návrh a kandidaturu každého člena stručně zdůvodnil. Navrženi byli :

1) – BĚHOUNEK Miroslav,

patří mezi zakládající členy územní skupiny. Jako dlouholetý člen vedení

pracoval téměř 6 volebních období ve funkcích pokladníka a sekretáře. Má

velmi dobré znalosti a přehled o práci při vedení územní skupiny;

2) – ČADA Jan,

je členem územní skupiny více jak 10 let. Kromě toho, že se aktivně účastní

většiny pořádaných akcí, tak již v minulosti jako člen revizní komise pracoval.

3) – JUDr. MALOVEC Jaroslav,

jako zakládající člen územní skupiny pracoval od jejího vzniku až do roku 2007

v jejím vedení, a to jako člen, sekretář a 3 volební období jako její vedoucí.

Má tedy velmi dobré znalosti a přehled o řídící a organizátorské práci územní

skupiny.

ad 11 / USNESENÍ :

1/ - Členská schůze schvaluje :

-Zprávu o činnosti ÚS za rok 2013

-Zprávu o hospodaření ÚS za rok 2013

-Zprávu revizní komise za rok 2013

-Volbu nového předsednictva na období 2014-2016 ve složení :

NEVYJEL Jiří - vedoucí územní skupiny

Mgr. KUČERA Petr sekretář

HOLUBOVÁ Pavla pokladník

KAISLER Vladimír člen předsednictva

ROSENZWEIG Gustav člen předsednictva

-Volbu nové revizní komise na období 2014-2016 ve složení :

JUDr. MALOVEC Jaroslav předseda

BĚHOUNEK Miroslav člen

ČADA Jan člen

-Návrh Plánu činnosti ÚS na rok 2014 v následujícím znění :

► pevnou součástí plánu jsou tradiční pondělní bowlingová setkání

/ každé 1.pondělí v měsíci - mimo červenec a srpen /

společné setkání členů / jaro - podzim ???/

Cyklovýlet /Chlum/, letiště Praha.../???/

rafty – každoroční raftařské splouvání horských řek Slovinska a Rakouska

organizuje pod hlavičkou územní skupiny Vláďa Takáč i v roce 2014

Termín – v průběhu měsíce června 2014 / bude upřesněno organizátorem /

► turnaj ve stolním tenisu /???/- podle zájmu...

VÝROČNÍ TURNAJ v BOWLINGU – prosinec /závěr ČS/

► účast na jednotlivých akcích centrály či ostatních územních skupin IPA

v rámci ČR dle individuálního zájmu

2/ - Členská schůze ukládá :

-zpracovat a v co nejkratší době rozšířit mezi členy informaci o způsobu placení členských známek na rok 2014 a jejich distribuci ve dvou etapách :

1.etapa - uhradit do 3. ledna 2014

platí pro ty členy, kteří potřebují členskou známku co nejdříve

s ohledem na jízdy do zahraničí;

2.etapa - uhradit v souladu se Stanovami nejpozději do konce března 2014

plní - Jiří Nevyjel, termín-nejpozději 16.12.2013

plní – Petr Kučera a Pavla Holubová, nejpozději do 31.03.2014

-novému předsednictvu v době co nejkratší provést potřebné administrativní

úkony ve vztahu ke změně podpisových práv u ČSOB

plní –předsednictvo, termín – 15.leden 2014

-dopracovat detaily provedení plánu činnosti územní skupiny na rok 2014 se stanovením odpovědnosti za jednotlivé akce a tento plán činnosti zveřejnit na webu IPA ÚS č. 110 (ipacb.cz).

plní –předsednictvo ve spolupráci s Dušanem Kupeckým

termín-nejpozději do 31.1.2014;

-trvale sledovat stav a platnost členských průkazů dlouholetých členů a průběžně zajišťovat jejich včasnou výměnu

plní- Petr Kučera v termínu distribuce členských známek

-trvale sledovat vývoj v oblasti aplikace ustanovení nového OZ do praktické

činnosti ÚS v souladu se závěry a pokyny předsednictva České sekce IPA

plní – předsednictvo ÚS, termín – průběžně

-připravit propagační nástěnku ke zvýšení informovanosti a přehledu

policistů na Odb.CP o zaměření IPA a činnosti naší ÚS IPA č.110

plní - Petr Kučera a Jan Vrátný, termín - do 30.dubna 2014

3/ - Členská schůze bere na vědomí :

- informaci vedoucího skupiny o průběhu a výsledcích jednání na setkání vedoucích

územních skupin IPA ve dnech 21.- 22.11.2013 v zařízení MV Barbora na

Zbraslavi.

Následně se po skončení oficiálního jednání schůze uskutečnil tradiční turnaj v bowlingu s občerstvením v místě konání - zařízení „Bowling JISKRA“.

/ viz informace a výsledky na jiném místě /

Záznam zpracoval : Jiří Nevyjel – vedoucí ÚS č.110

Seznámeni : Mgr. Petr Kučera – sekretář ÚS

Pavla Holubová – pokladník ÚS

Vladimír Kaisler – člen předsednictva ÚS

Gustav Rosenzweig – člen předsednictva ÚS