IPA

územní skupina 110, České Budějovice

Právě přítomno: 38 hostů a žádný člen

NOVINKY

!!! ĆLENSKÁ SCHŮZE
v Bowlingu Bar
 Dynamo
jste srdečně zváni

dne 5.2.2024 od 15:30 hod.
bližší info <<< zde >>>


Bowling

V rámci pravidelných turnajů v bowlingu vítáme členy i nečleny naší skupiny IPA každé první pondělí v měsíci.

ZPRÁVA

o činnosti územní skupiny IPA č.110 za rok 2015

na výroční členskou schůzi 25.ledna 2016

Vážení přátelé,

bilancování výsledků a událostí uplynulého roku probíhá zpravidla v polovině prosince. Vzhledem k organizačním záležitostem, které se letos dotkly celé České sekce IPA a doslova i každého člena, bylo nutno tuto tradici změnit a přesunout na začátek roku letošního – jednalo se o změnu členských průkazů, které vám dnes budou vydány.

Myslím si, že po volbě nového vedení před 2 lety se život skupiny v hodnoceném období nadále stabilizoval. Naše pravidelná pondělní setkání jsou již tradičním termínem v kalendářích minimálně 1/3 naší členské základny, která je tu také dnes v plném počtu zastoupena, situaci velmi dobře zná, a tak nebudu dále hodnotit účast členů na našich setkáních a jejich průběh.


    
V minulých 2 zprávách jsem konstatoval, že téměř 2/3 členů naší územní skupiny tvoří členové, kteří jsou již mimo aktivní službu a pouze cca 1/3 jsou policisté či o.p. Situace se v tomto poměru sice významně nezměnila, ale jsem rád, že mohu dnes konstatovat, že oproti minulým letům došlo v roce 2015 k významné změně v našich počtech. Zatím co v minulosti  nám stav členů kolísal a spíše postupně klesal, tak v průběhu roku došlo z původního počtu 34 členů k významnému nárůstu a naše řady se rozrostly o 5 nových členů. (tj. o 15,2 %) Představit těm, kteří se ještě nesetkali – Spáčil, Hasík, Bubal, Dolejší a Chabr


Současný početní stav územní skupiny IPA č.110 Č.Budějovice tedy k dnešnímu dni činí 39 členů

Pokud se týká plnění usnesení z naší minulé schůze – citovat : (vzít s sebou !!!!)


Myslím, že mohu v podstatě s uspokojením konstatovat, že USNESENÍ bylo v zásadě splněno. S jistou rezervou ve splnění zůstaly 2
body :


1. staronový bod
- nástěnka územní skupiny IPA na pracovišti odboru CP

Smyslem tohoto úkolu pro naše 2 členy, kteří na našem bývalém ObŘ ještě zbyli            v aktivní službě, bylo zvýšit povědomí o existenci, smyslu a poslání IPA v životě policie a pokusit se tak i touto cestou rozšířit členskouzákladnu naší skupiny.

I když se formálně nepodařilo tento úkol naplnit, musím konstatovat, že jeho smysl ano. Díky „osvětě“ Petra Kučery se podařilo získat 2 nové členy z Tábora, kteří přibyli ke 3 nově příchozím hned v počátku roku.


2. bod
- organizačně připravit a uskutečnit besedu na odborné téma cizinecké a azylové

problematiky s ohledem na aktuální vývoj  tohoto fenoménu v Evropě

       plní– určení členové ve spolupráci s Odborem CP KŘ PČR Č.B. a ŘCP Praha.

     Splnění tohoto bodu jste měli možnost sledovat dnes, i když v trochu pozměněné    

      podobě, než předpokládal původní záměr…

                  

Plnění ročního plán činnosti územní skupiny :

     Plán činnosti na uplynulý rok 2015 byl postaven reálně a za dodržení zásady, kterou jsme uplatnili již v minulosti, a to ...“ že méně je někdy více...“ (citovat...)

*  „pondělky“ jsou již zažité, fungují a průběžně zde projednáváme vše aktuálně potřebné...

* společná setkání členů,


   
Jaro - „akce Chlum“ 9.-10.5.2015, kterou pro nás již už 3 roky připravuje „CHLUMÁK“ Milan PŘIKRYL se stejně jako v předchozích 2 letech, tak i loni velmi dobře vydařila a stává se již tradicí. I uplynulý ročník, a to včetně
počasí, může všech 11 účastníků přípravu i celý průběh hodnotit velmi kladně. Opětovně velmi citlivě zvolená trasa, vlastivědně pojatý výklad Milana Přikryla a i večerní posezení v hospůdce s harmonikou Vendy Pecha prostě neměly chybu.


   Podzim
– letošní podzimní záměr se nepodařilo naplnit ze stejných důvodů, které uvedu u stolního tenisu…

*rafty tuto akci již po léta organizuje pod hlavičkou naší územní skupiny Vláďa Takáč. Bylo tomu tak i v uplynulém roce a pozvánku jste jistě všichni zaregistrovali. Podle mých informací se nikdo z naší skupiny neúčastnil, a protože letos je (MOŽNÁ) přítomen i hlavní organizátor, tak může v diskuzi podat bližší informaci o průběhu loňského ročníku.

* turnaj ve stolním tenise – v počátku roku jsme se sice několikrát u pingpongového stolu ve sportovní hale sešli a „rozjeli“ „pingpongovou ligu“ /několik výsledků visí i na webu…/ , ale postupně z důvodů časových, organizačních, a následně i zdravotních zájem opadal, a tak se liga nedohrála a nekonal se následně ani vánoční turnaj …Snad příští rok.

* akcí plánovaných centrálou či jinými územními skupinami jsme se v hodnoceném období neúčastnili

* Předposledním bodem ročního plánu, který bych chtěl zmínit, byla akce, která byla v minulém roce rovněž řádně do  plánu činnosti naší skupiny zahrnuta. Jednalo se o pozvání našeho dlouholetého „družebního“ partnera IPA Landshut na setkání nazvaném „letní slavnosti“, v termínu 18.- 21.6.2015.

Musím zdůraznit, a i další 3 účastníci naší delegace to jistě potvrdí, že se jednalo, jak už je  v Landshutu obvyklé, o velmi vydařenou akci se zajímavým programem a pohostinství našich bavorských přátel bylo i tentokrát příjemným zážitkem.

*   Dříve než přejdu k poslednímu bodu hodnocení loňského plánu, musím ještě zmínit jednu akci, která v plánu nebyla, ale vyplynula až z průběhu pobytu naší delegace v Landshutu. Jedná se o krátké přijetí členů rumunské IPA ze Sibiu. Chci na tomto fóru ještě jednou poděkovat Vláďovi Kaislerovi, který tento úkol zvládl bez pomoci dalších členů, a to ještě s notnou dávkou jazykové ekvilibristiky….

*  Poslední plánovanou akcí pro loňský rok byl již 15.ročník tradičního turnaje v bowlingu. Vzhledem k organizační změně se uskutečnil jako samostatná akce v původním plánovaném termínu  VČS 7. prosince a myslím, že se mnou účastníci budou souhlasit, že průběhu turnaje i atmosféře celého večera tato změna vcelku  prospěla.

Výsledkovou tabulku i s připojeným komentářem, včetně výsledků naší „bowlingové ligy“ za rok 2015 si lze prohlédnou na našem webu. ( Ještě však k tomuto bodu musím splnit milou povinnost, a to…: )

!!!   NEZAPOMENOUT   !!!  VYHLÁSIT výsledky a předat DIPLOMY !!!

      Celkově lze tedy s uspokojením konstatovat, že i Plán činnosti naší územní skupiny byl v celku naplněn a naše činnost v průběhu celého roku byla poměrně aktivní a pestrá.

     Co se týče využívání naší webové stránky, za jejíž průběžné vedení chci také dnes Dušanovi Kupeckému upřímně poděkovat, mohu konstatovat, že se stále víc daří obohatit především fotogalerii z našich akcí. Stále ještě však pokulhává aktivnější využívání této možnosti výměny informací a vzájemné komunikace dalšími členy. A tak chci věřit, že  se najde v dalším období i více přispivatelů než jeden…

     Před samotným závěrem bych ještě rád zmínil jednu záležitost. V letošním  roce stál před vedením  skupiny /mimo jiné/  svou podstatou ne sice příliš složitý, ale přesto poměrně administrativně a časově náročný úkol – přepracování, zpřehlednění a tedy celkové zaktualizování veškerých dat a údajů týkajících se evidence členské základny, které byly podkladem nejen pro přeregistraci územních skupin dle nového Obč. zákoníku, ale rovněž pro vystavení nových členských průkazů. Chtěl bych proto poděkovat všem těm, kteří pochopili a bezodkladně vyšli vstříc mým požadavkům o doplnění potřebných údajů a na to navazujícímu mimořádnému termínu pro placení letošních členských příspěvků.

   

ZÁVĚR :

I letošní zprávu – stejně jako tu loňskou - lze ukončit optimističtěji než v letech minulých.

Myslím, že se nám daří to, co jsme si na počátku volebního období nového vedení skupiny předsevzali, a doufám, že tento trend bude pokračovat nejen v roce příštím-vlastně už letošním.

Ještě jednou chci tedy v závěru poděkovat všem členům, kteří se aktivně zapojují do života naší skupiny, ale zejména všem těm, kteří pro nás tyto akce organizují přímo nebo se alespoň na jejich organizaci podílejí,


Myslím, že těžko na závěr vymyslím něco převratně nového,
a tak znovu použiji závěr z minulých zpráv, který, myslím si, tradičně vyjadřuje vše potřebné, a to :


Dokud budeme mít chuť se aktivně podílet na takové činnosti, která je v celé své šíři vyjádřená v hesle SERVO per AMIKECO nejen pro sebe, ale i pro druhé, dotud bude naše územní skupina IPA č.110 existovat
.

Zpracoval : Jiří Nevyjel – vedoucí územní skupiny IPA č.110 České Budějovice


Poznámky do diskuze :

- zájemci o účast v delegaci na 35. výročí IPA Landshut

- termín VČS – 5. nebo 12. prosince 2016...???

- ZNOVU - vlastní trička( žluté bezp.vesty) s logem a „firmou“ z Č.B....? eventuelně další

drobné předměty, které, jak se ukazuje při setkáních, bývají celkem zvykem na

výměnu...?

- k plánu činnosti – obeznámit s plánem na přijetí Landshutu na SVD a dárek k 35.výročí

- blahopřání ke kulatým a polokulatým výročím členů – od 50 výše…? (viz dosavadní pxe..)