IPA

územní skupina 110, České Budějovice

Právě přítomno: 70 hostů a žádný člen

NOVINKY

!!! ĆLENSKÁ SCHŮZE
v Bowlingu Bar
 Dynamo
jste srdečně zváni

dne 5.2.2024 od 15:30 hod.
bližší info <<< zde >>>


Bowling

V rámci pravidelných turnajů v bowlingu vítáme členy i nečleny naší skupiny IPA každé první pondělí v měsíci.

ZÁZNAM

o průběhu výroční členské schůze územní skupiny IPA č.110 Č.Budějovice
ze dne 4. ledna 2018


Program : 

 1. zahájení, přivítání hostů, seznámení s programem a jeho schválení / p.Nevyjel /
 2. volba řídícího schůze /p.Nevyjel /  
 3. zpráva o činnost územní skupiny IPA č.110 za rok 2017 / p. Nevyjel /
 4. zpráva o hospodaření územní skupiny za r.2017 / pí.Holubová /
 5. zpráva revizní komise za rok 2017 /p. Malovec J./
 6. návrh Plánu činnosti na r.2018 / p.Nevyjel /
 7. předání nových členských průkazů na rok 2018  
 8. přestávka – občerstvení
 9. diskuze
 10. usnesení a závěr

ad 1-2 / Po krátkém úvodu a přivítání přítomných 25 členů skupiny a 1 hosta, vedoucí skupiny Jiří Nevyjel konstatoval, že VČS je v tomto počtu v souladu se Stanovami IPA usnášeníschopná. Následně byl schválen navržený program jednání a jako řídící schůze byl tradičně zvolen sekretář skupiny Mgr. Petr KUČERA, který převzal řízení schůze.

ad 3 /   Vedoucí skupiny Jiří Nevyjel následně přednesl Zprávu o činnosti za rok 2017/ viz samostatný dokument / V průběhu svého vystoupení, při dokladu o plnění usnesení předložil zpracovaný přehled a připomenul významná „kulatá“ výročí našich členů, Václav HASNEDL 65, Jaroslav ŠNEJDAR „60“ a Dušan KUPECKÝ„50“. Všem 3 jubilantům poblahopřál a následně předal, jménem celé územní skupiny i hrnečky s fotografií a se znakem IPA. ( Další jubilant, F.Florián „65“ – nepřítomen – Kanada, obdrží svůj dárek na příští VČS).

(viz fotodokumentace)

V závěru svého vystoupení ještě připomenul několik bodů, které doporučuje projednat v diskuzi:

- ujasnit, zda organizovat samostatnou oslavu, a nebo 25. výročí připomenout pouze na příští VČS, která by byla vedena v tomto duchu;

- zda zachovat nebo přehodnotit zavedenou praxi udělování upomínkových darů členům při životních jubileích (malá až mizivá součinnost členské základny při získávání aktuálních a

   vhodných foto….);

ad 4 / Ze Zprávy o hospodaření, kterou tradičně přednesla pokladní územní skupiny Pavla Holubová, vyplývá, že celkové příjmy v roce 2017 činily 43.080,04 Kč (převod z r.2016 9 530,04 Kč, členské příspěvky 28 000,00Kč, úhrada členů za odznaky IPA 2 4000,00Kč a částka 3 150,00Kč na Sbírku pro pozůstalé po nprap. Hassem – následně poukázáno 3 200,00Kč). Výdaje dosáhly částky 26.505,62 Kč (odvody za čl.příspěvky, 10x bowlingové pondělky, dary jubilantům, ceny na bw.turnaj, přijetí IPA Landshut, občerstvení na VČS a různé poplatky - za vedení účtu…). Zůstatek, který lze pro realizaci plánovaných akcí na rok 2018 dále využít - pokladna a běžný účet, činí 16 574,42,-Kč.

/ Podrobná zpráva viz. samostatný dokument a účetní doklady / Ke své zprávě dále doplnila informaci o zaslání účetní uzávěrky na rejstříkový soud v souladu s pravidly dle nového OZ.

ad 5 /   Revizní zprávu za rok 2017 přednesl pak její úřadující předseda JUDr. Jaroslav Malovec. Přítomné členy rovněž seznámil se zprávou komise o podrobné kontrole účetnictví skupiny, která byla oproti usnesení provedena s malým zpožděním 18.dubna 2017.

/ viz. 2 samostatné dokumenty /

ad 6 /    K návrhu Plánu činnosti na r. 2018 Jiří Nevyjel uvedl, že příprava ročního plánu je již několik posledních let motivována zásadou, že méně je někdy více a v tomto duchu je sestaven i tento dokument,

Pro podrobnější seznámení nechal kolovat kopie návrhu mezi přítomnými a následně přednesl návrh jeho hlavních bodů. Po projednání a upřesnění v diskuzi byly navržené body plánu i s doplněním účasti na akci „střelby Č.Krumlov“ a drobnými upřesněními termínů schváleny / viz samostatný dokument /  

ad 7 - 8 / V souladu se schváleným programem následovala cca 20 minutová PŘESTÁVKA , v jejímž průběhu bylo podáno tradiční občerstvení a sekretář skupiny Mgr. Petr Kučera předal následně všem 25 přítomným členům jejich členské průkazy na rok 2018. 

ad 9 /     DISKUSE (letos poměrně „úsporná“) - jako prvnímu bylo uděleno slovo našemu jedinému hostu Mgr.Petru Dvořákovi. Ten v krátkosti informoval o průběhu a závěrech konference IPA pro střední a východní Evropu, kde byly projednávány i otázky týkající se migrační krize a zejména návrh na změnu v systému hlasování v orgánech IPA poměrným hlasováním – dle počtu členů jednotlivých státních sekcí. Světový kongresu IPA v bulharské Albeně se rovněž jako hlavnímu problému věnoval dopadům migrační krize. Kromě jiného byla diskutována problematika školicího střediska IPA na zámku Gimborn a jeho zrušení či zachování. Vysoká nákladovost a malé využití… …

Pokud se týká činnosti republikové sekce, pak jedním z hlavních úkolů minulého období bylo dokončení přeregistrace územních skupin jako „pobočných spolků“ dle nového OZ.

V úplném závěru seznámil přítomné s hlavními body (spíše „technického“) IX.kongresu IPA ČR na konci dubna 2017. Bylo sladěno znění Stanov IPA v oblasti placení členských příspěvků s nově zavedenou praxí, úprava volebního období (ze 3 let na 5) a zrušení sociálního fondu, který nebylo de jure možno čerpat pro nepřehledná a komplikovaná pravidla a podmínky jimi stanované. Nově lze sociální programy hradit z běžného účtu. Jako poslední zazněla informace, že byl opětovně povolen sponzoring IPA.

J.Nevyjel nejprve zopakoval náměty do diskuze, na které upozornil v závěru své výroční zprávy a vyzval k diskuzi zejména k bodům ročního plánu. Následně se o slovo přihlásil Gusta Rosenzweig, který seznámil přítomné se záměrem organizovat i 2. ročník CYKLOVÝLETU NOVOHRADSKEM a případné zájemce upozornil na nutnost co nejrychlejšího rozhodování z hlediska potřeby včasného zajištění ubytování ve stanoveném termínu 19.- 20.5.2018 v Penzionu HAMR.

Z diskuse dále vyplynula shoda ohledně rozsahu oslav 25. výročí v rámci VČS a i přes určité problémy v součinnosti s členskou základnou zachovat zavedenou praxi v udělování upomínkových darů při životních jubileích. Rovněž byla vyjádřena shoda v termínu konání

 1. 18. ročníku turnaje v bowlingu. Byl ponechán na 1. pondělí ještě v prosinci, a to 3. 12. 2018.

         Nikdo  další se k diskuzi již nepřihlásil, a tak mohl vedoucí skupiny, resp. sekretář Petr Kučera vyhlásit výsledky naší tradiční „bowlingové IPA ligy“ a všem 3 umístěným : Jiřímu Nevyjelovi za 1., Vláďovi Kaislerovi za 2. a Gustovi Rosenzweigovi za 3.místo byly předány specielní diplomy naší IPA skupiny.

            V samotném závěru VČS a již mimo diskuzi ještě informoval Ing. Jan Kučera o kontaktech, které se mu podařilo navázat jako aktivnímu radioamatérovi pod volacím znakem naší IPA skupiny „OK 4 IPA“ s radioamatéry IPA Rumunsko. A myslím, že bylo na škodu, že tuto zajímavou informaci, která by si zasloužila všeobecnou pozornost členů nepřednesl v rámci diskuze před celou členskou schůzí.    


ad 10 /
   USNESENÍ :

1/ - Členská schůze schvaluje :

-       Zprávu o činnosti ÚS za rok 2017
-       Zprávu o hospodaření ÚS za rok 2017
-       Zprávu revizní komise za rok 2017


2/
- Členská schůze ukládá :

-       zpracovat a v odpovídajícím termínu rozšířit mezi členy informaci o způsobu placení členského příspěvku na rok 2019 a zajistit distribuci nových členských průkazů
                (plní - Jiří Nevyjel, Petr Kučera a Pavla Holubová, dle Stanov a pokynů centrály)
-       dopracovat detaily provedení plánu činnosti územní skupiny na rok 2018 se stanovením odpovědnosti za jednotlivé akce a tento plán činnosti zveřejnit na webu IPA ÚS č. 110 (ipacb.cz).
                (plní –předsednictvo ve spolupráci s Dušanem Kupeckým)
                termín - nejpozději do konce března 2018;
-     oslavu 25. výročí založení územní skupiny organizovat v rámci VČS v lednovém termínu, který bude upřesněn nejméně 1 měsíc před jejím konáním.
-     ve spolupráci s IPA č.105 zajistit podmínky pro oficielní přijetí vyznamenaných členů územní skupiny IPA č.110 vedením KŘ PČR Jčk „ v kapli“
                (plní – předsednictvo v určeném termínu)
-     revizi finančních prostředků územní skupiny IPA č.110 provést v termínu do konce měsíce března 2018
                (plní
členové revizní komise JUDr. Jaroslav Malovec a Miroslav Běhounek)


Záznam zpracoval : Jiří Nevyjel – vedoucí ÚS č.110

                                                                   

Seznámeni :
Mgr. Petr Kučera – sekretář ÚS
Pavla Holubová – pokladník ÚS
Vladimír Kaisler – člen předsednictva ÚS
Gustav Rosenzweig – člen předsednictva ÚS
JUDr. Jaroslav Malovec - předseda revizní komise

V Českých Budějovicích dne 27. března 2018