IPA

územní skupina 110, České Budějovice

Právě přítomno: 34 hostů a žádný člen

NOVINKY

!!! ĆLENSKÁ SCHŮZE
v Bowlingu Bar
 Dynamo
jste srdečně zváni

dne 5.2.2024 od 15:30 hod.
bližší info <<< zde >>>


Bowling

V rámci pravidelných turnajů v bowlingu vítáme členy i nečleny naší skupiny IPA každé první pondělí v měsíci.

ZÁZNAM


o průběhu výroční členské schůze územní skupiny IPA č.110 Č.Budějovice

ze dne 6. února 2017


Program :

 1.  zahájení, přivítání hostů, seznámení s programem a jeho schválení / p.Nevyjel /
 2.  informace k vývoji v problematice cizinecké policie v regionu / Mgr.Vrátný /
 3.  vystoupení viceprezidenta České sekce IPA Mgr. Dvořáka
 4.  volba řídícího schůze /p.Nevyjel /
 5.  volba návrhové a volební komise / p. Kučera /
 6.  zpráva o činnost ús. IPA č.110 za rok 2016 / p. Nevyjel /
 7.  zpráva o hospodaření územní skupiny za r.2016 / pí.Holubová /
 8.  zpráva revizní komise /p. Malovec J.
 9.  návrh Plánu činnosti na r.2017 / p.Nevyjel /
 10.  předání nových členských průkazů na rok 2017  
 11.  přestávka – občerstvení
 12.  diskuze
 13.  volba vedení územní skupiny a revizní komise na další období
 14.  usnesení a závěr    


ad 1 /
Po krátkém úvodu a přivítání přítomných 25 členů skupiny a 1 hosta, vedoucí skupiny Jiří Nevyjel konstatoval, že VČS je v tomto počtu v souladu se Stanovami IPA usnášeníschopná. Následně byl schválen navržený program jednání.


ad 2 /
Problematiku cizinecké policie (CP) a její stručný vývoj v posledním období přiblížil přítomným (za vedoucího odboru plk.Mgr. Stuchlého, který se ze služebních důvodů omluvil) vedoucí oddělení a člen naší územní skupiny Mgr. Jan Vrátný. Podal zevrubnou informaci o proběhlých i připravovaných organizačních změnách a zejména technickém vybavení, které je v mnohých ohledech, vzhledem k narůstajícímu významu cizinecké problematiky na špičkové úrovni. Informoval o výhledu doplňovat CP pravidelně ročně o 10 tabulkových míst až do roku 2020. Přesto však až v tomto období dosáhne stav policistů počtů, které měla jihočeská CP již v roce 2011…. Vzhledem k tomu, že cizinecká problematika je dlouhodobě vyhodnocována jako jedno z nejdůležitějších bezpečnostních rizik, oživují se myšlenky na znovuotevření záchytných zařízení; je plánováno zřízení mobilní jednotky CP pro celou ČR (cca 180 policistů) a dále bylo zřízeno Národní centrum pro kontrolu dokladů. Na potvrzení, že má CP v rámci PČR určitou prioritu, uvedl, že právě v těchto dnech bylo 6 krajů vybaveno nejnovějším typem vozidla zvláštního určení, vybaveného technikou pro zkoumání dokladů (tzv. Schengenbus), v hodnotě přes 5 a ¼ mil.Kč. V závěru svého vystoupení ještě upozornil na příslib Jihočeského kraje, který hodlá darem podpořit zřízení LABORATOŘE se speciální technikou na zkoumání dokladů právě u Českobudějovického odboru CP.


ad 3
/   Mgr.Petr Dvořák informoval o průběhu a závěrech Celosvětového kongresu IPA, který se konal 4.-9.10.2016 na N.Zélandu. Bylo zvoleno nové předsednictvo a kromě změn v názvech jednotlivých funkcí (z viceprezidentů jsou vedoucí komisí, atd…) došlo i ke změnám v Jednacím řádu IPA, který stále více sleduje myšlenku úspor – tlak na redukci nákladů …

Dále informoval o iniciativě Jihoafrického svazu IPA, který hodlá zřídit pracovní skupinu za účelem řešení vztahů „křesťanství-islám“..?!? V této souvislosti upozornil na pozastavení Programu výměny mládeže (několik roků pouze „jednosměrně“ – z arabských zemí do Anglie bez návratu…!!!).

Upozornil, že úbytek členské základny IPA, který pozorujeme i v našich podmínkách posledních několik let, se projevuje rovněž v celosvětovém měřítku. Zatím co v roce 2014 měla IPA 413 tisíc členů, pak již v roce minulém (2016 ) to bylo jen 354 tisíc a je to i jeden z hlavních důvodů úsporných opatření. Jako důležitá v tomto ohledu zazněla informace, že v souvislosti s politickými čistkami v Turecku přestala pracovat, a nebo byla i zcela zrušena turecká IPA a jeví se, že její členové jsou spíše v ilegalitě…?!?

Pokud se týká činnosti republikové sekce, pak jedním z hlavních úkolů minulého období bylo dokončení přeregistrace územních skupin jako „pobočných spolků“ dle nového OZ. Zbývá přeregistrovat poslední 3 územní skupiny. K důležitým úkolům v této souvislosti patřilo uzavření 3 doplňujících smluv mezi IPA a Policejním prezidentem – povolit adresy na krajích, jako registrované sídlo pobočného spolku (územní skupiny IPA). Úbytek členů v hodnoceném období v rámci celé České sekce IPA činí 386 (loni platilo 3.578 a na letošek již jen 3.192).

Poměrně zevrubně informoval účastníky o vzniku a řešení zpronevěry spolkových financí u územní skupiny IPA č.124 Praha v celkové výši cca 350 tisíc…!!!

Dále sdělil, že největší mezinárodní sportovní akcí IPA ČR je již tradiční každoroční fotbalový turnaj v Brně a střelecká soutěž v Chebu. Zopakoval i některá organizační opatření, týkající se procesu přijímání členů, aktivity či pasivity některých územních skupin - „oživení činnosti pobočných spolků“, propagace IPA mezi policisty, atd.,

V úplném závěru seznámil přítomné s hlavními úkoly připravovaného (spíše „technického“) IX.kongresu IPA ČR na konci dubna. Jedná se zejména o soulad Stanov IPA v oblasti placení členských příspěvků, úprava volebního období (ze 3 let na 5) a zrušení sociálního fondu, který nebylo de jure možno čerpat pro nepřehledná a komplikovaná pravidla a podmínky jimi stanované.


ad 4 /
 V souladu s navrženým programem byl zvolen jako řídící schůze Mgr. Petr Kučera, který se pak ujal jejího řízení.


ad 5 /  
Po předběžném projednání kandidátů na listopadovém setkání členů a v souladu s programem byla na návrh předsednictva provedena volba Volební a návrhové komise ve složení : František HOLMAN-předseda a jako členové Václav HASNEDL a JUDr. Václav PECH. Všichni navržení byli zvoleni jednohlasně; proti nebyl nikdo.,


ad 6 /
 Vedoucí skupiny Jiří Nevyjel následně přednesl Zprávu o činnosti za rok 2016.

/ viz samostatný dokument / V průběhu svého vystoupení, při dokladu o plnění usnesení předložil zpracovaný přehled a připomenul významná „kulatá“ výročí našich členů, Jana Jovanovičová „60“ a Jan Vrátný „50“. Oběma jubilantům poblahopřál a následně předal, jménem celé územní skupiny i hrnečky s fotografií a se znakem IPA. (viz fotodokumentace)


V závěru ještě připomenul několik bodů, které doporučuje projednat v diskuzi:

-  nezapomenout na SBÍRKU pro pozůstalé po nprap. Václavovi Haasovi (seznam)

- termín výročního bowlingového turnaje – 4. nebo 11. prosince 2017...???

- termín VČS v lednu 2018 – poslední pondělí 29.1., stř. 31.1. nebo až únor…

- k plánu činnosti – obeznámit s plánem na přijetí Landshutu na SVD ve dnech 9.-11.6.2017


ad 7 / Ze Zprávy o hospodaření, kterou tradičně přednesla pokladní územní skupiny Pavla Holubová, vyplývá, že celkové příjmy v roce 2016 činily 48.364,21 Kč (převod z r.2015 16.024,21 Kč, členské příspěvky 27.300,00 Kč a úhrada členů za reflexní prvky 5.040,00Kč). Výdaje dosáhly částky 38.834,17 Kč (odvody za čl.příspěvky, 10x bowlingové pondělky, dary jubilantům, ceny na bw.turnaj, přijetí IPA Landshut, delegace na 35. výročí do Landshutu, občerstvení na VČS a různé poplatky - za vedení účtu…). Zůstatek, který lze pro realizaci plánovaných akcí na rok 2017 dále využít, činí 24.525,52,-Kč.

/ Podrobná zpráva viz. samostatný dokument a účetní doklady /


ad 8 /   Revizní zprávu za rok 2016
přednesl pak její úřadující předseda JUDr. Jaroslav Malovec. Přítomné členy rovněž seznámil se zprávou komise o podrobné kontrole účetnictví skupiny, která byla provedena v souladu s Usnesením v březnu 2016.

/ viz. 2 samostatné dokumenty /


ad 9 /
   K návrhu Plánu činnosti ÚS na r. 2017 Jiří Nevyjel uvedl, že příprava ročního plánu je již několik posledních let motivována zásadou, že méně je někdy více a v tomto duchu je sestaven i tento dokument,

Pro podrobnější seznámení nechal kolovat kopie návrhu mezi přítomnými a následně přednesl návrh jeho hlavních bodů. Po projednání a upřesnění v diskuzi byly zásady plánu i s drobnými upřesněními (termíny…) schváleny
/ viz samostatný dokument /


ad 10 /  
Sekretář skupiny Mgr. Petr Kučera předal následně všem 25 přítomným členům jejich členské průkazy na rok 2017.


ad 11 /
   V souladu se schváleným programem následovala cca 20 minutová PŘESTÁVKA


ad 12 /
     DISKUSE (letos poměrně „úsporná“) - J.Nevyjel nejprve zopakoval náměty do diskuze, na které upozornil v závěru své výroční zprávy, a poté seznámil přítomné s výzvou na sbírkou ve prospěch pozůstalých po nprap. Haasovi z OO PČR Hluboká n.Vl., který položil život při výkonu služby. Na místě bylo mezi členy vybráno celkem 2.950 Kč v hotovosti s tím, že bude výzva rozšířena i mezi nepřítomné členy, kteří mohou přispět přímo na stanovený účet a nebo do pokladny skupiny. Konečná částka bude pak zaokrouhlena a poukázána nejpozději týden před skončením termínu na účet sbírky. Ve svém vystoupení ještě vyzval přítomné, zda má někdo zájem pracovat v následujícím období ve vedení skupiny a usnadní tak rozhodování volební a návrhové komise. Z pléna se nikdo nepřihlásil. Následně se o slovo přihlásil Gusta Rosenzweig, který seznámil přítomné s podrobným programem plánovaného CYKLOVÝLETU NOVOHRADSKEM a případné zájemce upozornil na nutnost co nejrychlejšího rozhodování z hlediska potřeby včasného zajištění ubytování ve stanoveném termínu 20.- 21.5.2017 v Penzionu HAMR.

Z diskuse vyplynula shoda ohledně termínů – organizovat příští VČS v pondělí 6. února 2018 a 17. ročník turnaje v bowlingu ponechat na termín 1. pondělí ještě v prosinci, a to 4. 12. 2017.


         Nikdo  další se k diskuzi již nepřihlásil, a tak mohl vedoucí skupiny, resp. sekretář Petr Kučera vyhlásit výsledky tradičního, již 16. ročníku turnaje v bowlingu a všem 3 umístěným : Jiřímu Nevyjelovi za 1., Gustovi Rosenzweigovi za 2. a Vendovi Pechovi za 3.místo byly předány specielní diplomy naší IPA skupiny.


ad 13 /
V souladu s programem se slova ujal předseda Volební a návrhové komise František Holman. Ještě jednou vyzval přítomné, zda má někdo z nich zájem pracovat ve vedení skupiny. Nikdo zájem neprojevil. Následně přednesl jmenovité návrhy na volbu předsednictva územní skupiny na následující tříletého období a nechal o nich hlasovat. Všichni navržení (staronoví) kandidáti – Jiří Nevyjel, Mgr.Petr Kučera, Pavla Holubová, Vladimír Kaisler a Gustav Rosenzweig byli jednomyslně zvoleni – proti nebyl nikdo. Obdobně proběhla i volba Revizní komise, kde byli rovněž opětovně jednomyslně zvoleni „staronoví“ členové, a to JUDr. Jaroslav Malovec, Miroslav Běhounek a Jan Čada. Jako

poslední proběhla volba delegáta na IX.Kongres IPA v dubnu 2017, kam byl jako jediný kandidát navržen a zvolen vedoucí územní skupiny Jiří Nevyjel.


ad 14 /
   USNESENÍ :


1/ - Členská schůze schvaluje :

-       Zprávu o činnosti ÚS za rok 2016

-       Zprávu o hospodaření ÚS za rok 2016

-       Zprávu revizní komise za rok 2016

-       Volbu nového předsednictva na období 2017-2019 ve složení :

NEVYJEL Jiří   - vedoucí územní skupiny

Mgr. KUČERA Petr – sekretář

HOLUBOVÁ Pavla – pokladník

KAISLER Vladimír – člen předsednictva

ROSENZWEIG Gustav – člen předsednictva

-       Volbu nové revizní komise na období 2017-2019 ve složení:

JUDr. MALOVEC Jaroslav – předseda

BĚHOUNEK Miroslav – člen

ČADA Jan – člen

       -   Volbu Jiřího NEVYJELA jako delegáta na 9.kongres České sekce IPA dne 21.4.2017


2/
- Členská schůze ukládá :

-       zpracovat a v odpovídajícím termínu rozšířit mezi členy informaci o způsobu    

     placení členského příspěvku na rok 2018 a zajistit distribuci nových členských

     průkazů
         
plní - Jiří Nevyjel, Petr Kučera a Pavla Holubová, dle pokynů centrály

-       dopracovat detaily provedení plánu činnosti územní skupiny na rok 2017 se stanovením odpovědnosti za jednotlivé akce a tento plán činnosti zveřejnit na webu IPA ÚS č. 110 (ipacb.cz).

          plní –předsednictvo ve spolupráci s Dušanem Kupeckým

                                     termín-nejpozději do 29.února 2016;

-       zajistit předání získané částky na účet sbírky pro pozůstalé po nprap.V.HAASOVI,

a to nejpozději do data její uzávěrky

          plní – vedoucí územní skupiny a pokladní Pavla Holubová

-       revizi finančních prostředků územní skupiny IPA č.110 provést v termínu

do konce měsíce března 2017

          plní – členové revizní komise JUDr. Jaroslav Malovec a Miroslav Běhounek



Záznam zpracoval : Jiří Nevyjel – vedoucí ÚS č.110                       ................................

                                                                   

Seznámeni : Mgr. Petr Kučera – sekretář ÚS                                   ................................

                    

                       Pavla Holubová – pokladník ÚS                         ................................

                    

                       Vladimír Kaisler – člen předsednictva ÚS          .................................

                    

                       Gustav Rosenzweig – člen předsednictva ÚS   .................................

            

               JUDr. Jaroslav Malovec - předseda revizní komise   .................................



V Českých Budějovicích dne 5. března 2017