IPA

územní skupina 110, České Budějovice

Právě přítomno: 73 hostů a žádný člen

NOVINKY

!!! ĆLENSKÁ SCHŮZE
v Bowlingu Bar
 Dynamo
jste srdečně zváni

dne 5.2.2024 od 15:30 hod.
bližší info <<< zde >>>


Bowling

V rámci pravidelných turnajů v bowlingu vítáme členy i nečleny naší skupiny IPA každé první pondělí v měsíci.

ZPRÁVA

o činnosti územní skupiny IPA č.110 za rok 2013

na členskou schůzi 11. prosince 2013

Vážení přátelé,

polovina prosince bývá už tradičně v činnosti naší územní skupiny věnována bilancování. Zatím co v minulých letech bývala VČS prakticky jediné větší setkání v roce v co možná nejširším počtu členů, pak letošní rok je, vlastně už můžeme říci, byl výjimkou. Většina z nás se v polovině roku setkala na 2denních oslavách 20. výročí založení naší územní skupiny. A právě hlavní úkol ročního plánu - organizační příprava těchto oslav a zabezpečení jejích důstojného průběhu - byla i hlavním důvodem ke změně ve vedení skupiny.

Po předloňském odchodu Jindry Šnokhause a loňském doplnění Vláďou Kaislerem pracovalo předsednictvo územní skupiny pod vedením sekretáře územní skupiny Mgr. Petra Kučery, který v souladu se stanovami zastupoval i vedoucího územní skupiny v plném rozsahu působnosti a pravomocí. Vzhledem ke svému vysokému služebnímu a pracovnímu vytížení však neměl ambice ujmout se funkce předsedy s tím, že by to pro něj i jeho rodinu znamenalo ještě větší zátěž. Po únorovém pondělním setkání jsem se tedy na základě doporučení přítomných členů rozhodl se této funkce ujmout.

V minulé zprávě jsem konstatoval, že téměř 2/3 členů tvoří členové, kteří jsou již mimo aktivní službu a pouze cca 1/3 jsou policisté či o.p., a je tedy nabíledni, že se spolupráce mezi členy územní skupiny a naplňování základních myšlenek IPA nedaří s takovou efektivitou a iniciativou jako v minulosti, kdy většina členů byla aktivními policisty jednoho společného organizačního článku Policie ČR. Jsem rád, že mohu konstatovat, že v letošním roce došlo v tomto směru k určitému posunu. Přičítám to právě tomu, že jsme slavili a většina členů, vedena pocitem sounáležitosti, cítila potřebu se nějakým způsobem na přípravách a průběhu podílet. A tady bych použil citaci ze svého úvodního slova při slavnostním večeru :

Každý z nás, kteří se víceméně pravidelně setkáváme při našich „bowlingových“ pondělcích, měl snahu přispět svojí troškou do mlýna …Fanda Holman přišel s nápadem pamětních listů, Gusta Rosenzweig vytvořil fotoknihu, naše drahé polovičky připravily něco sladkého na zub, Jarda Malovec, který jako vždy srší nápady, slíbil nejen pořadatelsky zajistit bowlingový večer, ale byl i hlavním motorem při získání sponzorů, aby bylo možno naši oslavu důstojně realizovat. Kromě sponzorů „ zvenčí“ (ZPMV, JčKÚ a našeho tradičního sponzora Autopůjčovna Táborský), musím však vyzdvihnout i sponzory z řad našich kmenových členů – Dušana Kupeckého, který kromě toho i aktivně spravuje naši webovou stránku, Tomáše Mašáta, Jardu Malovce. A protože nechci na nikoho zapomenout, rád konstatuji, že v jistém smyslu jsme sponzory vlastně my všichni, kteří jsme se aktivně zapojili do celkových příprav i průběhu oslavy našeho výročí.

Touto citací jsem vlastně kladně vyhodnotil stěžejní bod našeho letošního ročního plánu činnosti a za jeho velmi dobré splnění chci touto cestou všem ještě jednou srdečně poděkovat za odvedenou práci.

Plán činnosti na letošní rok nebyl obsáhlý a kromě již zmíněných oslav obsahoval rozvrh pravidelných pondělních setkání. Tato setkání se pro mnohé naše místní, ale zejména i přespolní členy stala pevným bodem v jejich kalendáři a myslím si, že i tím se i úroveň těchto setkání stabilizovala.

„rafty“ – pokud se týká této akce, kterou již po léta organizuje pod hlavičkou naší územní skupiny Vláďa Takáč, pak musím konstatovat, že nemám, bohužel, žádné relevantní informace, jak tomu bylo v roce letošním. A hlavní organizátor se dnes také neúčastní...

Posledním bodem ročního plánu, který bych chtěl zmínit, byla akce, kterou pro nás v podstatě připravil náš dlouholetý přítel z ú.s. IPA J.Hradec Milan Přikryl. Byl to cyklovýlet „Okolo Staňkovského rybníka“ ve dnech 25.-26.května. Snad kromě počasí může všech 12 účastníků přípravu i celý průběh hodnotit velmi kladně. Velmi citlivě zvolená, řekl bych „vzpomínková“ trasa, vlastivědně pojatý výklad Milana Přikryla i Pavla Franty a i večerní posezení v hospůdce s harmonikou Vendy Pecha prostě neměly chybu.

Mimo hlavních úkolů z Ročního plánu plnilo předsednictvo i celou řadu dílčích úkolů, které vyplývají z potřeby optimalizace chodu územní skupiny. Byla to především opatření v oblasti kompletace a roztřídění základních písemností, ucelení a zpřehlednění potřebných evidencí /to zejména z potřeby ocenění zasloužilých členů v rámci oslav/, včetně řešení akutní potřeby výměny členských průkazů dlouholetých členů. Jako pozitivní tendenci hodnotím i fakt, že se podařilo zastavit úbytek členů. Na konci roku 2011 jsme měli už jen 31 platících členů a k dnešnímu dni je stav 35 a další přihlášku mám na stole. V tomto směru plánujeme i zvýšenou osvětu mezi policisty bývalého ObŘ-současného Odboru CP. I oblast vzájemné informovanosti členů je v podstatě technicky dořešena. Kromě jednoho člena, kolegy Prokeše, na něhož nemám dosud mail, jsou všichni naši členové k dosažení touto nejjednodušší cestou. To, že ji někteří členové ke zpětné vazbě příliš nevyužívají, již není v moci předsednictva změnit. A obdobně je tomu i s využíváním naší webové stránky, za jejíž vedení chci také dnes Dušanovi Kupeckému poděkovat a chci věřit, že i tuto formu vzájemné komunikace si naši členové více osvojí...

Celkově tedy lze konstatovat, že „Plán činnosti na rok 2013“ byl naplněn prakticky bezezbytku. A obdobně tomu bylo i s plněním jednotlivých úkolů z Usnesení ČS.

Pokud se týká plnění usnesení z naší minulé schůze – citovat :

2/ - Členská schůze ukládá :

-zpracovat a v co nejkratší době rozšířit mezi členy informaci o způsobu placení členských známek na rok 2013 a jejich distribuci ve dvou etapách :

1.etapa - uhradit do 5. ledna 2013

platí pro ty členy, kteří potřebují členskou známku co nejdříve

s ohledem na jízdy do zahraničí;

2.etapa - uhradit v souladu se Stanovami nejpozději do konce března 2013

plní - Jiří Nevyjel, termín-nejpozději 20.12.2012

plní – Petr Kučera a Pavla Holubová, nejpozději do 31.03.2013

-projednat a připravit plán a zabezpečit průběh oslav 20. výročí založení Územní skupiny IPA č. 110, oslavy se uskuteční ve dnech 31.5.-1.června 2013

plní– předsednictvo ve spolupráci s členskou základnou ÚS

termín-nejpozději do 15.03.2013;

-dopracovat detaily provedení plánu činnosti územní skupiny na rok 2013 a tento plán činnosti zveřejnit na webu IPA ÚS č. 110.

plní –předsednictvo ve spolupráci s Dušanem Kupeckým

termín-nejpozději do 31.1.2013;

jediným bodem, který se nepodařilo zcela splnit, bylo zveřejnění Plánu činnosti na rok 2013 na našem webu. A nepodařilo se tam dostat ani další materiály, které jsem měl v plánu...

-na základě provedené kontroly zajistit obnovu členských průkazů

plní- Petr Kučera v termínu distribuce členských známek

- navrhnout republikovému předsednictvu členy ÚS k udělení medailí /10 a 20 let/

plní –předsednictvo- nejpozději do 31.1.2013;

Poslední plánovanou akcí pro letošní rok /když nepočítám tuto členskou schůzi/ je již tradiční turnaj v bowlingu. Ten se koná dnes, po skončení ČS od 19.00 hod. přímo zde a je zajištěno občerstvení i drobné ceny pro všechny zúčastněné.

ZÁVĚR :

Letošní zprávu lze ukončit optimističtěji než v letech minulých.

Myslím, že se začíná dařit to, co jsme si na počátku roku předsevzali, a doufám, že tento trend bude pokračovat i s novým stabilnějším a akceschopným předsednictvem, které si dnes zvolíme.

Nechci na závěr vymýšlet vzletné formulace, a proto přece jen použiji citaci části závěru z minulých zpráv, který, myslím si, vyjadřuje vše potřebné, a to :

Dokud budeme mít chuť se aktivně podílet na takové činnosti, která je v celé své šíři vyjádřená v hesle SERVO per AMIKECO nejen pro sebe, ale i pro druhé, dotud bude naše územní skupina IPA č.110 existovat.

Zpracoval : Jiří Nevyjel