IPA

územní skupina 110, České Budějovice

Právě přítomno: 72 hostů a žádný člen

NOVINKY

!!! ĆLENSKÁ SCHŮZE
v Bowlingu Bar
 Dynamo
jste srdečně zváni

dne 5.2.2024 od 15:30 hod.
bližší info <<< zde >>>


Bowling

V rámci pravidelných turnajů v bowlingu vítáme členy i nečleny naší skupiny IPA každé první pondělí v měsíci.

ZÁZNAM

o průběhu členské schůze územní skupiny IPA č.110 dne 15.12.2011


Program :

1.zahájení, seznámeníprogramem a jeho schválení (Mgr. Kučera)
2. volba řídícího schůze (p.Nevyjel)
3. zpráva o činnost ÚS IPA č.110 za rok 2011(p.Nevyjel)
4. zpráva o hospodaření územní skupiny za r.2011 (pí.Holubová)
5. zpráva o stavu členské základny (p. Kučera)
6. informacejednání 7.kongresu IPA sekce ČR 29.9-3.10.2011 (p.JUDr.Takáč)
7. Návrh Plánu činnosti na r.2011 (p.Nevyjel)
8. diskuse (p.Nevyjel)
9. usnesení a závěr

ad 1-3) Po krátkém úvodu, který přednesl zastupující předseda a sekretář skupiny kolega Mgr.Petr Kučera, byl členskou schůzí zvolen řídící schůze Jiří Nevyjel. Ten pak následně přednesl i Zprávu o činnosti za rok 2011 (je přílohou tohoto zápisu).


ad 4)
Ze Zprávy o hospodaření, kterou přednesla Pavla Holubová, vyplývá, že současná hotovost, kterou může ÚS pro své aktivity v roce 2012 dále využít, činí 26.912,-Kč. Jediným příjmem v roce 2011 byly členské příspěvky. Vydání, kromě provozních nákladů směřovala do úhrad za pravidelná bowlingová setkání členů, akce KOLA, dar ke 30. výročí IPA Landshut a náklady na cestovné delegace, včetně 7.IPA Kongresu.

ad 5) Zprávu o stavu členské základny přednesl Petr Kučera. Uvedl, že v průběhu roku z ÚS ukončili své členství 2 členové /Jindra Štokhaus, Beran Ladislav/ a jedna členka, Michaela Zelenková přešla do jiné ÚS. Naopak nově byli přijati 2 členové, a to JUDr.Milan Šembera a Prokeš Miroslav. Současný stav ÚS čítá 34 registrovaných členů. Vzhledem k některým nejasnostem v evidenci doporučil v průběhu roku 2012 provést fyzickou kontrolu průkazů a zajistit dobu členství tak, aby mohla být ohodnocena i práce dlouhodobých členů ÚS.

ad 6) Informaci o průběhu a výsledcích jednání 7.kongresu IPA přednesl delegát ÚS Vláďa Takáč.Uvedl, že bylo patrno, že problémy v PČR přerůstají i do činnosti IPA. Projevil se výrazný rozpor stanovisek jednotlivých představitelů, který vyústil v rezignaci „opozičních“ členů na funkce po nepřijetí zprávy viceprezidenta sekce Emila Bajgla. Kromě dalších problémů informoval o parazitování některých organizací na znaku IPA a jejího zneužívání zejm. v Německu, kde pod tímto znakem údajně docházelo i k trestné činnosti. V souvislosti s problémovou činností byla zrušena 1 pražská ÚS č.144. Dále informoval o novelizaci Stanov IPA /viz IPA sekce/ s tím, že dochází k podstatnému průlomu a to v rozšíření možnosti přijímání policistů obecní policie a bývalé policisty až do 3 let po jejich odchodu. Významnou změnou, která se pozitivně projeví v hospodaření ÚS, je změna odvodu ročních příspěvků. Oproti stávajícímu systému 300,- ÚS a 300,- centrála bude nyní uplatňováno 400,- ÚS a 200,- centrála. Kromě dalšího informoval i o složení nového předsednictva sekce , kde byl viceprezidentem zvolen i Mgr. Petr DVOŘAK z budějovické skupiny č.105. (všechny informace o 7.kongresu IPA lze nalézt na ofic. Stránkách IPA Sekce ČR http://www.ipacz.cz/2011/07/vii-kongres-ipa-sekce-cr-ceska-republika )

ad 7) K návrhu Plánu práce ÚS na r. 2012 Jiří Nevyjel uvedl, že po zkušenostech z minulého období je třeba zařadit do plánu činnosti kromě běžných organizačních záležitostí fungování ÚS jen tolik a takové akce, u nichž je předpoklad, že se setkají s ohlasem a aktivní účastí členské základny. Ubezpečil členy, že výbor samozřejmě v této souvislosti stále hledá a porovnává, „jak to dělají jinde…“

Následně přednesl návrh hlavních bodů Plánu činnosti, a to :

- pravidelná pondělní setkání členů - vždy 1. pondělí v měsíci /mimo červenec a srpen/ v zařízení bowling JISKRA. V rámci těchto setkání budou uskutečňována i měsíční jednání výboru;

- vzájemné SETKÁNÍ ČLENŮ naší ÚS se členy ÚS č.106 IPA SLAVONICE tak, jak bylo zamýšleno loni, letos neplánujeme. Při dohovoru s Vláďou Novotným, který se už „otřepal“ a je aktivní kavárník ve Slavonicích, jsme se domluvili, že se budeme vzájemně informovat o svých akcích a členové se pak individuelně rozhodnou, zda se zúčastní;

- RAFTY – neúnavný „raftař“ Vláďa Takáč připravuje již 11. ročník, a to na řekách jižního Rakouska na přelomu května a června;

- setkání členů /jarní, či již letní/, buď jako osvědčený CYKLOVÝLET nebo pěší turistika s následným přátelským posezením - na rozhraní května a června;

- přijetí hostů z Landshutu, kteří mají letos zájem navštívit Hlubokou…;

V této podobě byl návrh Plánu na rok 2012 členskou základnou přijat s úkolem pro výbor organizačně zajistit a včas na jednotlivé akce členy upozornit - včas aktualizovat informace na stránkách IPACB.cz

ad 8) Do diskuze se postupně zapojilo několik členů. Jarda Malovec s odvoláním na zmínku ve Zprávě…informoval o průběhu dvoudenního pobytu delegace na oslavách 30. výročí založení IPA v bavorském Landshutu. Mimo jiné uvedl, že zde byly navázány kontakty na další zahraniční IPA skupiny. Zájem projevil zejména představitel IPA Ried in Inkreiss z Horního Rakouska. Nyní vyčkáme, zda se tento zájem odrazí v nějakých konkrétních krocích z jejich strany. Dále ve svém diskusním příspěvku doporučil pozvat na jednání ÚS i předsedu „sousední“ ÚS Jana Kubánka, s nímž, jako našim bývalým kolegou, máme velmi dobré vazby. Zejména však doporučil pozvat i nově zvoleného viceprezidenta Petra Dvořáka, který, jako „dosažitelný Budějičák“, by mohl blíže osvětlit stav uvnitř české sekce IPA.

Dušan Kupecký zevrubně informoval členy o vytvoření webové stránky ÚS a vyzval členy k větší aktivitě při jejím doplňování a využívání. Přednesl návrh na vytvoření „fóra“ na této stránce, což se setkalo s pozitivní odezvou. V této souvislosti pak dopřesnil některé kroky, které je třeba učinit.

Poměrně široce byla diskutována otázka včasného placení členských příspěvků, objednávání členských známek a jejich následná distribuce. Po kritice této činnosti v počátečním období minulého roku byla na základě diskuze přijata konkrétní opatření ke zlepšení stavu (viz. usnesení).

K dalším diskusním příspěvkům Búzek, Nevyjel, Takáč, Kučera, …aj., které byly většinou pouze informativního charakteru, nebylo třeba přijímat konkrétní opatření.

Další část jednání byla věnována organizačním otázkám. Místo odstoupivšího člena výboru a předsedy Jindry Šnokhause byl kooptován za člena výboru Vladimír Kaisler. V souladu se stanovami funkci předsedy až do odvolání vykonává stávající sekretář skupiny Petr Kučera. Vzhledem k tomu, že byl Vláďa Kaisler v předcházejícím období předsedou revizní komise, byla následně provedena volba nové revizní komise. Jednohlasně byli zvoleni – předseda Jarda Malovec a členové Jan Čada a Míra Běhounek.

USNESENÍ :

1/ - Členská schůze bere na vědomí :

  • informaci o průběhu 7. konference IPA sekce ČR z 29.9.-3.10.2011 v Ostravě;
  • zprávu o stavu členské základny ÚS ke dni 15.12.2011;


2/ - Členská schůze schvaluje :

  • zprávu o činnosti ÚS za rok 2011;
  • zprávu o hospodaření ÚS za rok 2011;
  • revizní komisi ve složení : předseda - Jaroslav Malovec, člen - Jan Čada, člen - Miroslav Běhounek

3/ - Členská schůze ukládá

  • zpracovat a v co nejkratší době rozšířit mezi členy informaci o způsobu placení členských známek a jejich distribuci ve dvou etapách :

1.etapa - uhradit do 5. ledna 2012 – platí pro ty členy, kteří potřebují členskou známku co nejdříve s ohledem na jízdy do zahraničí;

2.etapa - uhradit v souladu se Stanovami nejpozději do konce března 2012;
plní - Jiří Nevyjel, termín-nejpozději 16.12.2011
výboru ÚS dopracovat Plán činnosti na r.2012, včetně zpřesnění termínů konání jednotlivých akci a určení osobní odpovědnosti za jejich organizaci;

  • průběžně a v maximální míře využívat webovou stránku ÚS ke zveřejňování veškerých relevantních materiálů o činnosti ÚS, včetně fotodokumentace;
    plní - výbor ve spolupráci s Dušanem Kupeckým.

Následně se po skončení oficielního jednání schůze uskutečnil turnaj v bowlingu s občerstvením v místě konání - zařízení „Bowling JISKRA“. (informace na serveru ipacb.cz)

Seznámeni a schvalují :

Mgr. Petr Kučera – sekretář ÚS
Pavla Holubová – pokladník ÚS
JUDr. Vladimír Takáč – člen výboru ÚS
Vladimír Kaisler – člen výboru ÚS


Z pověření výboru záznam zpracoval : Jiří Nevyjel – člen výboru ÚS č.110