IPA

územní skupina 110, České Budějovice

Právě přítomno: 129 hostů a žádný člen

NOVINKY

!!! ĆLENSKÁ SCHŮZE
v Bowlingu Bar
 Dynamo
jste srdečně zváni

dne 5.2.2024 od 15:30 hod.
bližší info <<< zde >>>


Bowling

V rámci pravidelných turnajů v bowlingu vítáme členy i nečleny naší skupiny IPA každé první pondělí v měsíci.

ZÁZNAM

o průběhu výroční členské schůze územní skupiny IPA č.110 Č.Budějovice

ze dne 11.12. 2014

Program :

  1. zahájení, přivítání hostů, seznámení s programem a jeho schválení / p.Nevyjel /
  2. volba řídícího schůze // p.Nevyjel /
  3. zpráva o činnost ús. IPA č.110 za rok 2014 / p. Nevyjel /
  4. zpráva o hospodaření územní skupiny za r.2014 / pí.Holubová /
  5. zpráva revizní komise /p. Malovec J.
  6. návrh Plánu činnosti na r.2015 / p.Nevyjel /
  7. diskuse
  8. schválení nové výše členského příspěvku
  9. usnesení a závěr

ad 1-2 / Po krátkém úvodu a přivítání přítomných 17 členů skupiny vedoucí skupiny Jiří Nevyjel konstatoval, že VČS je v tomto počtu v souladu se Stanovami IPA usnášení schopná. Následně byl zvolen jako řídící schůze /sekretář P.Kučera se pro nemoc omluvil/ a pod jeho řízením byl bez připomínek schválen navržený program VĆS.


ad 3 /
Řídící schůze následně přednesl i Zprávu o činnosti za rok 2014.

/ viz samostatný dokument / a v jejím závěru upozornil na 3 témata, která by bylo třeba, mimo jiné, projednat v diskusi, a to :


- stanovení výše členského příspěvku za skupinu /zda skokově 800,- nebo jen 700,-/

- zda by nebylo vhodné změnit termín VČS již na listopad či až leden...?

- zda pořídit pro členy vlastní trička s logem a „firmou“ z Č.B....? eventuelně další drobné předměty, které, jak se ukazuje při setkáních, bývají obvykle potřebné na výměnu...?

ad 4 / Ze Zprávy o hospodaření, kterou přednesla pokladní územní skupiny Pavla Holubová, vyplývá, že hotovost, kterou může ÚS pro realizaci plánovaných akcí na rok 2015 dále využít, činí k datu konání VČS celkem 21.474,-Kč. Tato suma bude však následně navýšena o necelých 60% z částky vybrané za členské známky /tj.cca o 12.000,-Kč/. Vydání, kromě provozních nákladů, směřovala především na financování úhrad za pravidelná pondělní bowlingová setkání členů a náklady spojené s dopravou na akce dle ročního plánu. Poslední akcí, která je hrazena ze společných prostředků v roce 2014, byla tato Výroční členská schůze a následný každoroční turnaj v bowlingu.

/ Podrobná zpráva viz. samostatný dokument /

ad 5 / Revizní zprávu přednesl pak předseda Revizní komise územní skupiny Judr. Jaroslav Malovec.
viz.samostatný dokument /


ad 6 / K návrhu Plánu činnosti ÚS na r. 2015 Jiří Nevyjel uvedl, že příprava ročního plánu je již několik posledních let motivována zásadou, že méně je někdy více.

Pro podrobnější seznámení nechal kolovat kopie návrhu mezi přítomnými a následně přednesl návrh jeho hlavních bodů. Po projednání a upřesnění v diskuzi byly zásady plánuschváleny / viz USNESENÍ /

ad 7 / DISKUSE - J.Nevyjel nejprve zopakoval náměty do diskuze a následně vyzval hosta - viceprezidenta České sekce IPA Mgr.Petra Dvořáka - o vystoupení. Ten doplnil některé skutečnosti, týkající se 8.kongresu, který se konal na podzim v Č.Budějovicích. Jednalo se zejména o úpravy Stanov IPA v souvislosti se změnou Občanského zákoníku a o krocích, které bylo nutno v tomto ohledu ve stanovených lhůtách splnit /změna sídla IPA na „BARBOŘE“, registrace všech územních skupin (pobočných spolků) u Rejstříkového soudu v Brně..atd ). Zdůraznil ale, že na existenci a běžný chod IPA skupin se tyto změny zásadně neprojeví. Potvrdil slova vedoucího z výroční zprávy, že výsledné hlasování o výši členského příspěvku spíše územní skupiny poškodilo. Kromě toho seznámil přítomné s opatřeními, která se týkají nové evidence členů, prostřednictvím ID karty ( každý rok nová – po zaplacení bude vytvořena a zaslána členům poštou..). Dále zdůraznil, že centrála i na základě kritických ohlasů napříště upouští od organizování velkých a nákladných akcí, a informoval, že příspěvek České sekce IPA do centrály ve Švýcarsku činí ze současných 200,- Kč plných 127,- Kč. Upřesnil i některá organizační opatření, týkající se procesu přijímání členů, aktivity či pasivity některých územních skupin, placení členských příspěvků, propagace IPA mezi policisty, atd., .......

J. Malovec nejprve vyjádřil své stanovisko na zbytečně vysoké náklady na akce pořádané centrálou. Je to již návyk na určitý druh soupeření a předvádění se... Podpořil „schůdnější“ variantu zvýšení ročního členského příspěvku na 700,- Kč. Nepodpořil pořizování upomínkových předmětů z pokladny územní skupiny , což považuje za zbytečné. Navrhl zařadit do ročního plánu akci - informativní besedu na aktuální téma týkající se cizinecké a azylové problematiky. Jeho stanoviska následně ve svých krátkých diskusních vystoupeních podpořili M. Běhounek, G.Rosenzweig,P.Holubová a další... Milan Šumbera, kromě již zmíněného, vyjádřil svoji výhradu proti zakomponování akce „rafty“ do plánu územní skupiny, zvláště když se jí nikdo, kromě organizátora V.Takáče, z naší územní skupiny neúčastní. Většinovým názorem byl však tento bod v plánu zachován i s argumentací, že na tuto akci nejsou z pokladny skupiny žádné finance požadovány... Z diskuse vyplynul i jednoznačný závěr – organizovat napříště VČS vždy v termínu 1. prosincové pondělí příslušného roku.


K dalším diskusním příspěvkům, které byly většinou pouze informativního charakteru, nebylo třeba přijímat konkrétní opatření.


ad 8 /
V souladu s čl.6, odst.2 Stanov IPA...., bylo po ukončení diskuse přistoupeno k hlasování o výši ročního členského příspěvku pro členy územní skupiny (pobočného spolku) IPA č.110.Nově byl jednohlasně schválen členský příspěvek ve výši 700,- Kč.

ad 9 / USNESENÍ :

1/ - Členská schůze schvaluje :

- Zprávu o činnosti ÚS za rok 2014

- Zprávu o hospodaření ÚS za rok 2014

- Zprávu revizní komise za rok 2014

- Návrh Plánu činnosti ÚS na rok 2015 v následujícím znění :

► pevnou součástí plánu jsou tradiční pondělní bowlingová setkání

/ každé 1.pondělí v měsíci - mimo prázdninové měsíce červenec a srpen /

společné setkání členů / jaro - podzim/

Cyklovýlet /Chlum/-konec května, střelecké odpoledne – podzimní termín

rafty – každoroční raftařské splouvání horských řek Slovinska a Rakouska

organizuje pod hlavičkou územní skupiny Vláďa Takáč i v roce 2015

Termín – v průběhu měsíce června 2015 / bude upřesněno organizátorem /

► turnaj ve stolním tenisu /???/- podle zájmu celoroční (vánoční)...

návštěva IPA Landshut – „letní slavnosti“ v termínu 18.-21.6.2015

Termín a podrobný program bude upřesněn partnerskou stranou v březnu

► účast na jednotlivých akcích centrály či ostatních územních skupin IPA

v rámci ČR dle individuálního zájmu

BOWLING – celoroční „liga IPA č.110“, a PROSINCOVÝ TURNAJ – na závěr VČS

2/ - Členská schůze ukládá :

- zpracovat a do 16.12.2014 rozšířit mezi členy informaci o způsobu placení členských známek na rok 2015 a jejich distribuci ve dvou etapách :

1.etapa - uhradit do 5. ledna 2015

platí pro ty členy, kteří potřebují členskou známku co nejdříve

s ohledem na jízdy do zahraničí;

2.etapa - uhradit v době co nejkratší - nejpozději do konce března 2015

plní - Jiří Nevyjel, termín-nejpozději 16.12.2014

plní – Petr Kučera a Pavla Holubová, nejpozději do 31.03.2015

- dopracovat detaily provedení plánu činnosti územní skupiny na rok 2015 se stanovením termínů a osobní odpovědnosti za jednotlivé akce a tento plán činnosti zveřejnit na webu IPA ÚS č. 110 (ipacb.cz).

plní – předsednictvo ve spolupráci s Dušanem Kupeckým

termín-nejpozději do 31.1.2015;

- trvale sledovat stav a platnost členských průkazů dlouholetých členů a průběžně zajišťovat jejich včasnou výměnu

plní - Petr Kučera v termínu distribuce členských známek

- připravit propagační nástěnku ke zvýšení informovanosti a přehledu

policistů na Odb.CP o zaměření IPA a činnosti naší ÚS IPA č.110

plní - Petr Kučera a Jan Vrátný, termín - do 31. března 2015

- organizačně připravit a uskutečnit besedu na odborné téma cizinecké a azylové

problematiky s ohledem na aktuální vývoj tohoto fenoménu v Evropě

plní – určení členové ve spolupráci s Odborem CP KŘ PČR Č.B. a ŘCP Praha

(Kučera, Vrátný, Takáč , spolupracují - Nevyjel, Malovec J., Malovec P.)

termín - dle možností odborných pracovišť- nejpozději do konce října 2015

Následně se po skončení oficiálního jednání schůze uskutečnil tradiční turnaj v bowlingu s občerstvením v místě konání - zařízení „Bowling JISKRA“.

/ viz informace a výsledky na stránce www.ipacb.cz /


Záznam zpracoval : Jiří Nevyjel – vedoucí ÚS č.110

Seznámeni : Mgr. Petr Kučera – sekretář ÚS

Pavla Holubová – pokladník ÚS
Vladimír Kaisler – člen předsednictva ÚS
Gustav Rosenzweig – člen předsednictva ÚS
Judr. Jaroslav Malovec -předseda kontrolní komise